Reakce České republikyEvropský soud pro lidská práva

Upozornění prezidentu Evropského soudu pro lidská práva na justiční korupci soudce ESLP E.Kürise ve věci Cannabis, které bylo určeno také ministryni spravedlnosti České republiky bylo zasláno nejprve emailem 22.7.2014 v češtině, následně 26.7. 2014 emailem a poštou v angličtině: http://cannabiseuropeancourtofhumanrights.blogspot.cz/

Reakce České republiky

Od: Schorm Vít JUDr. <VSchorm@msp.justice.cz>
Datum: 30. července 2014 18:19
Předmět: Vaše podání adresované mimo jiné ministryni spravedlnosti
Komu: "dusan.dvorak@konopijelek.cz" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>

Vážený pane,
ministryně spravedlnosti obdržela Vaše podání doručené dne 22. července 2014, zapsané v naší evidenci pod č. j. MSP-5/2014-KVZ-SP/2 , avšak primárně adresované předsedovi Evropského soudu pro lidská práva. 
 Dovolte mi, abych Vás vyrozuměl, že do dané záležitosti týkající se stížností podaných k uvedenému soudu nemůže Ministerstvo spravedlnosti žádným způsobem zasahovat, neboť Evropský soud pro lidská práva je nezávislý orgán, a to především na smluvních státech Evropské úmluvy o lidských právech. Další postup ohledně Vašeho podání závisí čistě na něm. Ministerstvo spravedlnosti nadto nemá důvod se věcí zabývat ani jiným způsobem, neboť žádná ze stížností, které ve svém podání zmiňujete, nebyla žalované České republice oznámena; všechny byly, jak se zdá, odmítnuty pro nesplnění podmínek přijatelnosti a tato konečná rozhodnutí nám nepřísluší komentovat. 
Věřím, že tuto zprávu přijmete s pochopením a nebudete nadále po České republice, žalované v těchto stížnostech, požadovat nějaké kroky za situace, kdy není k žádným krokům oprávněna.
 S pozdravem
JUDr. Vít A. Schorm
vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16, CZ – 128 10  PRAHA
pracoviště Na Děkance 3, PRAHA
tel.: +420 221 997 442
fax: +420 221 997 445
e-mail: kvz@msp.justice.cz
web: www.justice.cz

Reakce adresovaná ministryni spravedlnosti

Vážená paní ministryně


http://helena-valkova.blogspot.cz

Obdržel jsem níže uvedené sdělení pana vládního zmocněnce JUDr. Víta Schorma, děkuji. 
Sdělte mi prosím termín srpnové schůzky.
Není přece možné zavírat oči před tak okatou justiční korupcí, která sahá až k Evropskému soudu pro lidská práva, když jsme doložili důkazy porušení čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech a dalších čl. Úmluvy a jak je doloženo v stížnosti na porušení práva Společenství pro Evropskou komisi zde http://cannabis-is-the-cure.blogspot.cz/,  škody jsou v řádech miliard Euro, což je však to poslední, co je na věci podstatné. Jsme přece kulturní země, ne barbaři!
Pokud stížnosti - bez jakéhokoliv zdůvodnění namítaných porušení závazků ČR - zamítne 4x Ústavní soud a totéž učiní ESLP a stížnosti splnily všechny požadovaná kriteria a formální náležitosti, pak zřejmě něco není v pořádku.
Podmínky vládě jsme zveřejnili na titulní straně www.konopijelek.cz

Téma schůzky je jen a jen justice a SZ - věc je řešitelná i bez změny legislativy, návrh jsme podali (opět bez jakéhokoliv zájmu a reakce) všem předsedům parlamentních stran již 17.listopadu 2013 a je doložen zde http://konopi2014.blogspot.cz/ a jde aplikovat i v urgentním režimu, který bych raději projednal osobně a pokud tak svolíte, i za přítomnosti mých kolegů.
Děkuji Vám předem za Vaše vyjádření

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu
Dušan Dvořák, MMCA

PS. Věc týkající se pouze výzkumu Konopí je lék je řešitelná i z pozice MSp podáním podnětu NS ČR pro porušení zákona (žádáno cca 100 občany a nevládními organizacemi již v roce 2012, letos opětovně s novými důkazy!) vůči Dušanu Dvořákovi v kauzách řešených vždy stejnou soudkyní Mgr. Ilonou Otrubovou u OS v Prostějově pod. sp. zn. 2 T 104/2010,  2 Nt1257/2013,  0Nt 820/2011
Nechci polemizovat s panem zmocněncem, jen si myslím, že ČR by měla vždy trvat na tom, aby jakákoliv soudní instituce své rozhodnutí řádně zdůvodnila a rozhodnutí učinila na základě důkazů, ESLP rovněž finančně podporujeme a je dobré, aby tento soud dával nejen ČR reflexi, vždyť Úmluva je hlavním pramenem civilizovaného práva a naší ústavy


Text upozornění prezidentu Evropského soudu pro lidská práva

Prezident Evropského soudu
pro lidská práva ve Štrasburku
Dean Spielmann
Ministryně spravedlnosti
České  republiky a poslankyně
Helena Válková
Velvyslanec ČR při Radě Evropy
Tomáš Boček
  
Věc: Upozornění prezidentu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen Soud) na korupční jednání soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku E. Kürise ve věci Cannabis a prosazení 3 níže uvedených požadavků. Žádost prezidentovi Soudu, ministryni spravedlnosti ČR a velvyslanci ČR při Radě Evropy o podporu při prosazení aplikace revokace níže uvedených rozhodnutí Soudu dle čl. 31 a článku 41, bod 5 Jednacího řádu Soudu a prosazení čl. 39 Jednacího řádu soudu. 

Vážený pane prezidente, vážená paní ministryně, vážený pane velvyslanče. 

Před měsícem podal Soudu pan velvyslanec Tomáš Boček pod č.j. 1128/2014 stížnost právního zástupce právnických a fyzických osob podílejících se na mezinárodním výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) na jednání soudce E. Kürise, který dne 6.2.2014 bez řádného zdůvodnění s pouhým odkazem na čl. 34 a 35 Jednacího řádu Soudu zamítl rok a půl projednávanou právní přípustnost stížnosti č.j. 66981/12 s doložením spáchaných zločinů protilidskosti, nezákonného zákazu projednání věci u Soudního dvora EU a řady dalších porušení Úmluvy o lidských právech Českou republikou. Stížnost  napadala rozhodnutí Ústavního soudu České republiky č.j. II. ÚS 664/12, viz http://nalus.usoud.cz/ Stížnost Soudu je uvedena na http://echr-coe-int.blogspot.cz/ jako první stížnost. 

Dále samosoudce E. Küris v rozporu s doporučením stěžovateli Soudu ze dne 9.1.2013 pod č.j. 1311/13 s týmž odkazem na čl. 34 a 35 Jednacího řádu Soudu pod č.j. 79490/13 dne 6.2.2014 bez zdůvodnění zamítl Soudem čtvrt roku projednávanou právní přípustnost dvou dalších napadených rozhodnutí Ústavního soudu ČR IV.ÚS 4859/12 a II. ÚS 1311/13. 

Dále dne 3.7.2014 pod č.j. 47921/14 i přes doložení důkazů o hrubém porušení čl. 2 a 3 a řady dalších čl. Úmluvy o lidských právech Českou republikou ve všech předchozích výše uvedených stížnostech zamítl aplikovat čl. 39 (předběžné opatření) k projednání čtvrtého napadeného rozhodnutí Ústavního soudu II.ÚS 289/14 a současně napadeného rozhodnutí Trestního senátu Nejvyššího soudu České republiky č.j. Tpjn 301/2013, viz http://cannainsider.eu/, který v době legality pěstování Cannabis bez hlášení úřadům dle § 29 zákona o návykových látkách (do 100 m2/osobu) a letité ignorance policie, státních zastupitelství a soudů měřit obsah léčivé látky THC v Cannabis v souladu se zákonem o návykových látkách anebo alespoň právně závaznou evropskou metodikou, čímž policie navyšuje obsah THC až 100 násobně a kriminalizuje občany a při vědomí, že policie dodnes nemá žádnou právně závaznou metodiku k měření obsahu THC v Cannabis (porušení čl. 39 Listiny) dne 13.3. 2014 rozhodl, že držení 10 gr. Cannabis flos je trestným činem. Soudu bylo opětovně doloženo, že se Česká republika chystá výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure) napadnout a spáchat další zločiny proti lidskosti. Soudu bylo doloženo, že do této závažné trestné činnosti s vědomím porušování mezinárodních závazků i zákonů České republiky jsou zapojeni jak policejní prezidenti, soudci všech stupňů soudního systému, tak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, viz důkazy na http://pavel-zeman.blogspot.cz/
Soudu přitom bylo rovněž doloženo, že všechna státní zastupitelství zakazují prošetřit spáchané zločiny proti lidskosti a až 90% úbytek váhy zkonfiskovaného Cannabis (nejen) z výzkumnické farmy v Ospělově a rovněž tak nejvyšší státní zastupitelství odmítá nařídit policii aplikovat § 12,odst 2, 28 a 31, odst 1 trestního zákoníku a prosadit zavést registraci pěstitelů Cannabis do 100m2/osobu alespoň u obecních úřadů. 

Dne 21.7.2014 obdržel právní zástupce napadeného rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ve věci Growshop versus Česká republika č.j. III. ÚS 934/13 a rovněž napadeného rozhodnutí Trestního senátu Nejvyššího soudu České republiky č.j. Tpjn 301/2013, rozhodnutí samosoudce E.Kürise ze dne 9.7.2014, který opět pouze s obecným poukazem na čl. 34 a 35 zamítl právní přípustnost uvedené stížnosti vedené pod č.j. 41264/14, v níž bylo na důkazech doloženo, že ústavní soud své rozhodnutí o údajném šíření toxikomanie stěžovatelem pomocí v growshopu dostupné literatury, poradenstvím a prodejem semen Cannabis neopřel o žádný důkaz a dokazovaní škodlivosti jednání, soudci ústavního soudu nebyli v nálezu vůbec jednotní, osobní, rodinný a sociální život stěžovatele byl zcela zdevastován a byla mu způsobena škoda přes 1 mil. Kč a žije v hmotné nouzi, aniž způsobil komukoliv jakoukoliv škodu, právě naopak, choval se přesně v intencích důvodové zprávy k paragrafu šíření toxikomanie a zamezoval prevenci škod (harm reduction), stejně jako měl ze zákona povinnost řádně a pravdivě informovat zákazníky growshopu. 

Vážený pane prezidente, vážená paní ministryně, vážený pane velvyslanče

Je zákonnou povinností soudů své rozhodnutí řádně zdůvodnit, zvláště, když se občané domáhají zákonného řešení u poslední soudní instance jako je Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, když jejich oprávněná práva vlastní stát porušil a jednal proti občanům jako organizovaná zločinecká skupina.  

Jako adiktolog si velice dobře uvědomuji citlivost tématu Cannabis, není však možné zavírat oči před spáchanými zločiny proti lidskosti státními orgány a enormní justiční korupcí v dané věci páchanou nejen v České republice, ale jak vidno výše, i Evropským soudem pro lidská práva. Odkazuji Vás proto ve stručnosti na bod 2 stížnosti č.j. 47921/2014 uvedený na http://cannainsider.eu/. Daná stížnost je, jak bylo sděleno po zákazu aplikace čl. 39 dne 16.7.2014, stále v řízení u Soudu (byly k ní výjimečně zaslány štítky s kódem č.j.) a dosud nebyla jako předchozí stížnosti zamítnuta jako nepřípustná, když je stejně jako výše uvedené stížnosti právně přípustná. 

Žádám Vás laskavě, abyste dle své kompetence a možností podpořil/-li
1)     Kárné řízení se soudcem E.Kürisem  
2)     Aplikaci revokace všech výše uvedených napadených rozhodnutí Soudu
3)   Projednání stížnosti č.j. 47921/2014 dle čl. 39 Jednacího řádu Soudu, neboť bylo nejen lékaři a soudními znalci doloženo porušení čl. 2 a 3 Úmluvy lidských právech Českou republikou a zájem ČR páchat zločiny proti lidskosti nadále

V případě, že Vaše rozhodnutí neobdržím do 14 dnů, budeme věc týkající se zkorumpovaného soudce E.Kürise řešit s Interpolem a patřičně medializovat nejen v češtině a s ohledem na vložené investice (nejen) Evropanů a EU, podáme rovněž podnět policejnímu orgánu OLAF. 

Očekávám, že Česká republika urychleně přijme naše oprávněné požadavky uvedené na http://www.konopijelek.cz/, neboť ČR do 1.4.2013 povolovala bez jakéhokoliv schválení úřadů získávání, zpracování a distribuci Cannabis bez omezení množství obsahu THC k účelům pokusnickým a průmyslovým (viz nenotifikovaná změna §5, odst 5 zákona o návykových látkách a od téhož dne občanům zakázané jiné produkty Cannabis než je Cannabis flos a zákaz tolik potřebného výzkumu léčivých látek v Cannabis dle § 24 b zákona o návykových látkách dle nenotifikovaného zákona č.50/2013 Sb. nazvaného orwellovsky jako zákon konopí do lékáren). Jak je Soudu ze stížnosti č.j. 47921/2014 známo, tendr ČR z května t.r. je určen pouze 100 bohatých občanů ČR, spíše však je určen pro ty, kteří mají rádi omámení, neboť ČR je v tendru žádáno vykupovat pouze na THC vysoce potentní (19%) avšak na hlavní léčivý kanabinoid CBD minimálně potentní Cannabis flos, takže léčebné účinky Cannabis jsou ČR vědomě mimalizovány.  

Děkuji za Váš zájem.
S úctou a očekáváním Vašeho rozhodnutí

Dušan Dvořák, vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)
Dušan Dvořák je předsedou správní rady mezinárodní nevládní organizace AK Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232, která je jako člen mezinárodní asociace Open Royal Academy ze dne 6.1.2014 právním zástupcem právnických a fyzických osob podílejících se na mezinárodním výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure). Dušan Dvořák, je rovněž právním zástupcem stěžovatele v řízení u Evropského soudu pro lidská práva ve věci Growshop versus Česká republika.

Doložme vztažné rozsudky Soudního dvora Evropské unie

1.     Rozsudek C‑137/09 (Josemans) zakazující kriminalizovat výzkum a terapeutické využití Cannabis (bod 36 rozsudku)

2.     Rozsudek C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS) zákaz monopolu odrůdové banky s registrovanými odrůdami rostlin (SDEU povolil obchodovat, pěstovat a šlechtit necertifikované, křížené a původní odrůdy rostlin)

3.     Rozsudky k nevymahatelnosti nenotifikovaných technických ustanovení dle povinnosti Směrnice 98/34/ES: C -194/ 94 (CIA Security Internatinoinal SA vs. Signalson SA, Securitel SPRL) a C-390/99 (Canal Satélite Digital), Soudní dvůr EU nenotifikaci směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních věcech jako je C‑267/03 (Lindberg) nebo C-20/05 (Schwibbert).

Doložme vztažné judikáty Nejvyššího a nálezy Ústavního soudu ČR

1.     Domovní pohlídka a konfiskace majetku (např. pár vzorků z vrcholíku Cannabis) včetně majetků z nebytových prostor musí být předem schválena soudem: Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09 z 8. června 2010

2.     Pěstování a zpracování Cannabis k alternativní léčbě sebe a druhého není trestný čin: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 a právní rozklad - Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008

3.     Pěstování Cannabis (nad 0,3% THC) není výroba drog: Usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 687/2006 z 21. června 2006 a Nález Ústavního soudu II. ÚS 254/08 z  18. listopadu 2008

4.     Povinnost soudu položit předběžnou otázku SDEU: Článek 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (viz nález ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30)

ČLÁNEK 34 (splněno vždy ve všech uvedených stížnostech)
Individuální stížnosti
Soud může přijímat stížnosti každé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny osob považujících se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a jejími protokoly jednou z Vysokých smluvních stran. Vysoké smluvní strany se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva.
ČLÁNEK 35  (splněno vždy ve všech uvedených stížnostech)
Podmínky přijatelnosti
1.
Soud může posuzovat věc až po vyčerpání všech vnitrostátních právních prostředků nápravy podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné vnitrostátní rozhodnutí.
2.
Soud nebude posuzovat žádnou individuální stížnost předloženou podle článku 34, která je
a) anonymní nebo
b) v podstatě stejná jako stížnost již předtím Soudem projednávaná anebo již předložená jiné mezinárodní vyšetřovací nebo smírčí instanci a pokud neobsahuje žádné nové důležité informace.
3.
Soud prohlásí za nepřijatelnou každou individuální stížnost předloženou podle článku 34, pokud se domnívá, že:
a) je neslučitelná s ustanoveními Úmluvy nebo jejích Protokolů, zjevně neopodstatněná nebo zneužívající právo na stížnost; nebo
b) stěžovatel neutrpěl podstatnou újmu, ledaže dodržování lidských práv zaručených v Úmluvě a v jejích Protokolech vyžaduje přezkoumání stížnosti, přičemž z tohoto důvodu nemůže být odmítnut žádný případ, který nebyl řádně posouzen vnitrostátním soudem.
4.
Soud odmítne každou stížnost, kterou považuje za nepřijatelnou podle tohoto článku. Může tak učinit v jakékoli fázi řízení.


President of The European Court of Human Rights in Strasbourg
Dean Spielmann

&
Minister of Justice of the Czech republic
and Member of Parliament
Helena Válková

&
Ambassador of the Czech republic in the European Council
Tomáš Boček


Subject: Notice to the President of The European Court of Human Rights (Court in following) of the corruption of the judge of The European Court of Human Rights in Strasbourg E. Küris in the case of Cannabis and enforcement of the 3 following requirements. Request directed to the Judge of the Court, to Minister of Justice of the Czech republic and to the Ambassador of the Czech republic in the European Council about the support in the case of enforcement of application of the revocation in the decisions of the Court following according to the articles numbers 31 and 41, point 5 of the rules of Procedure of the Court and the enforcement of the article 39 of the rules of Procedure of the Court.
Dear Mr. President, dear Ms. Minister, dear Mr. Ambassador.
                                                            
Before one month there was a complaint number 1128/2014 from the lawyer of the individual and artificial persons who have been participating in the international research „Konopí je lék“ (Cannabis is The Cure) which was sent to the Court by the Ambassador Tomáš Boček. The complaint was sent  in 6th February 2014 and it was about the behaviour of the judge E. Küris, who rejected, without the explanation and with the link to the article 34 and 35 of the rules of Procedure of the Court only, the complaint number 66981/12 in which the legal admissibility had been processed one and half year.  There was a crime against humanity proved, also there was illegal prohibition of the proceeding of this case at the European Court of  Justice and many other breaks of the Convention of the Human Rights from the side of the Czech republic. The complaint didn´t agree with the decision number ÚS 664/12 of the Constitutional Court of the Czech republic , as you can find here: http://nalus.usoud.cz/. The complaint to the Court you can find here as the first one: http://echr-coe-int.blogspot.cz/.
The single judge E. Küris outside the recommendation of the complainants number 1311/13 from the 9th January 2013 which link to the articles 34 and 35 of the rules of Procedure of the Court under the number 79490/13 from the 6th February 2014 declined the legal admissibility of the two more decisions of the Constitutional Court of the Czech republic numbers IV.ÚS 4859/12 and II. ÚS 1311/13 without the explanation.
In the 3th July2014, under the number 47921/14, he declined to apply the article 39 (precaution) nevertheless it was proved that the articles 2 and 3 (and many others) of the Convention of the Human Rights were broken by the Czech republic in all the listed complaints, in the process of the fourth opposed decision of the Constitutional Court number II.ÚS 289/14 and at the same time opposed decision of the criminal Appeal of the High Court of the Czech republic number Tpjn 301/2013, as you can find here http://cannainsider.eu/, which was sent in the times of legality of the Cannabis growing without the permission from the office according to the § 29 of the law of addictive drugs (until 100 m2/person). Also there is long-standing ignoration of the Police, prosecutor´s office and the courts to measure the ammount of THC in Cannabis according to the law about the addictive drugs or at least according to the legally binding European methodology, which leads to increasing of the ammout of THC 100 times by the Police, so  the citizens are criminalized. With the knowledge that Police doesn´t have any methodology of measuring THC in Cannabis which would be proved by law until now (the article 39 of the Convention breaking) in 13th March 2014 the judge decided, that it is the crime to own 10 grams of Cannabis flos. It was repeatedly proved to the Court, that the Czech republic would like to destroy the research of Konopí je lék (Cannabis is The Cure) and it wants to commit a crime againt humanity again. It was proved to the Court, that also the Police presidents, the judges of different Courts of the judge systém, and also attorney Pavel Zeman were included into this serious crime, with the knowledge of abusing the international obligations and the law of the Czech republic, as it can be proved here:http://pavel-zeman.blogspot.cz/
It was proved to the Court, that all the prosecutor´s offices forbid to investigate these crimes against humanity and also up to 90% weight loss of the Cannabis confiscated (not only) from the research farm in Ospělov and also highest prosecutor´s  office refused to command the Police to apply § 12, subsection 2, 28 and 31, article 1 of the Criminal Code to enforce the registration of the Cannabis growers up to 100m2/person at least at the local authority. 
In the 21st July 2014 the lawyer of the decision opposed from the Constitutional Court of the Czech republic in the case of Cannabis versus Czech republic number  III. ÚS 934/13 and also of the opposed decision of the criminal senate of the High Court of the Czech republic number Tpjn 301/2013, got the decision of the single judge E.Küris from the date 9th July.2014, which has been again the general demonstration of the article 34 and 35 only. The judge declined legal admissibility of the listed complaint under the number 41264/14, in which there was proved, that the Constitutional Court didn´t have any evidence about the alleged spread of drug addiction by the complainant with the usage of the literature which can be found in Growshop, about the  advices and the seeds of Cannabis selling, there was no proof of the harmful effects, the judges didn´t have the same opinion, personal, family and social life of the complainant was devastated totally and there was material damage bigger than 1 million Czech crowns. The coplainants has been living in material poverty, even though he didn´t make any harms to anyone, as it is opposite and he behaved in the intention of the explanatory memorandum in the paragrapg of the spread of drug addiction and he used the principles of harm reduction, as well as he was forced by the law to inform the customers of the growshop properly. 
Dear Mr. President, dear Ms. Minister, dear Mr. Ambassador.
It is the legal obligation of the courts to justify their decision properly, especially when the citizens ask the highest Court possible, as the European Court of Human Rights in Strasbourg is, for the solution coming out from the law, when their rights were broken by their own state, which acted against the citizens as it would be organized criminal group. 
As an addictologist I know very well Cannabis is very sensitive topic, even though it is not possible to close the eyes to not see the crimes against humanity made by the legal authorities and to not see enormous justice corruption made (not only) in the Czech republic in this case, but as you can see above, also by European Court of Human Rights. Because of that I would like to link you to the point 2 of the complaint number 47921/2014 which can be found here: http://cannainsider.eu/. This complaint is, as it was informed after the prohibition of the application of the article 39 in the 16th July 2014, in the proceeding of the Court (there were labels with the code number  47921/2014 extraordinarily sent ) and until now there was no previous complaint declined as it would be admissible, when it is legally permissible as the complaints listed above. 
I would like to ask you kindly to support – according to your competition:
1) disciplinary proceeding with the single judge E.Küris
2) the application of the revocation of the all decisions of the Court listed above
3) Proceeding of the complaint number 47921/2014 according to the article 39 of the rules of procedure of the Court, because it was proved by the doctors and the expert witnesses that there was article 2 and 3 of the Convention of the Human Rights breaking by the Czech republic and the Czech republic wants to make the crimes against humanity repeatedly. 
In the case I will not get your decision during 14 days, we will také the case of the corrupted single judge E.Küris to the Interpol and we will appropriately medialize this case not only in Czech language, considering the investment of (not only) the Europeans and European union, we will also give a stimulus to the Police organ OLAF.
I expect, that Czech republic will be fast in adoption of our justifiable requirements which can be found here: http://www.konopijelek.cz/, because the Czech republic allowed getting, proceeding and distribution of Cannabis without the limitation of the THC ammount without any permission from the offices until the 1st April 2013, as it was for the research and industrial purposes (as it is written in the not-notificated change of §5, article 5 of the law about addictive drugs and from the same date other products of Cannabis than the Cannabis flos forbiden to the citizens and also the prohibition of the really needed research of the healing content in Cannabis according to the § 24 b of the law about addictive drugs and according to the not-notificated law number 50/2013 Sb. which is named after Orwell as the law „Konopí do lékáren“ (Cannabis to the pharmacies). As it is known by the Court from the complaint number 47921/2014, tender of the Czech republic from the May of the same year was directed to the 100 rich people of Czech republic, but it is more set for the people who like enchanment, because the Czech republic stated the tender for the high percentage of THC (19%), but the main healing cannabinoid  CBD can be found in the minimal potent Cannabis flos, so the healing effects of Cannabis are minimalized knowingly.
Thanks a ot for your attention.
With the respect and expectation of your decision
Dušan Dvořák, the director of the research Konopí je lék (Cannabis is The Cure)
Dušan Dvořák is the chairman of the board of the international non-profit organisation AK Diag Human Cannabis, IN: 266 70 232, which is the member of international association Open Royal Academy, which is from the date 6th January 2014 stated as a lawyer of the individual and artificial persons in the international research Konopí je lék (Cannabis is The Cure) included . Dušan Dvořák is also the solicitor of the complainant in the process held at the European Court of Human Rights in the case of Growshop versus the Czech republic.