Sedmá stížnost ESLPEvropský soud pro lidská práva

Konopí je lék versus Česká republika

Skutkové okolnosti:

1.     Stěžovatelé podávají ve stejné věci trestních řízení již sedmou stížnost Soudu pro lidská práva (dále jen Soud) na rozhodnutí České republiky (dále jen ČR) od roku 2012 a žádají  zrušení dvou, resp. v souladu s článkem 31 a článkem 41, bod 5 Jednacího řádu Soudu pěti níže uvedených napadených rozhodnutí ČR (viz body 10 - 11) proti mezinárodnímu právnímu, přírodovědnému a národohospodářskému výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a zejména a především pak proti vedoucímu výzkumu a jeho rodině. Dále pak stěžovatelé žádají přiměřené odškodnění (viz bod 12).

2.     Stěžovatelé odkazují na Evropským parlamentem v roce 2004 schválené, ale  dodnes neimplementované závěry Cataniovy zprávy uvedené na http://pravnistat.blogspot.cz/, které byly schválené při vstupu ČR do Evropské unie a dále stěžovatelé odkazují na tomto internetovém odkazu uvedené opakované výzvy nositelů Nobelových cen (uvedena z května 2014) k ukončení války proti drogám  = války proti vlastním občanům, čili zločineckých politik tzv. demokratických zemí.

3.     Stěžovatel jako vedoucí výzkumu (a stěžovatelé neuznaní státními orgány jako poškození účastníci řízení) ve věci napadeného rozhodnutí ústavního soudu vyčerpali všechny vnitrostátní možnosti řešení trestního sporu a dokládají v dalších kapitolách a přílohách důkazy o hrubém porušení čl. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 a 17 Úmluvy o lidských právech (dále jen Úmluvy) Českou republikou v době míru, kdy byla činnost stěžovatelů legální z českého, evropského a OSN práva (rozsudky SDEU C 137/09 (bod 36 rozsudku) a první biologický rozsudek SDEU C 59/11). Legalita jednání stěžovatelů je popsána na jednotlivých ustanoveních českých zákonů, mezinárodních úmluv, rozsudků SDEU a judikátů nejvyššího soudu a nálezů ústavního soudu v příloze č. 1.1a/b. s doložením rozhodnutí ministerstva spravedlnosti na téže straně listiny, že český soud je povinen k výkladu práva Evropské unie položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie (dále jen SDEU).

4.     ČR totiž v rozporu s čl. 267 odst 3. Smlouvy o fungování Evropské unie a nálezem ústavního soudu sp. zn. ÚS 1009 /08 (body 22 a 30) od roku 2010 opakovaně odmítla stěžovatelům k výkladu evropského práva položit předběžnou otázku SDEU, neboť, jak stěžovatelé opakovaně dokládali a napadali, technická ustanovení zákona o návykových látkách nebyla notifikována ve věci Cannabis (jako obchodovatelného léčebného produktu) od vstupu ČR do EU v roce 2004 při novelizacích zákona notifikována dle povinnosti Směrnice 98/34/ES, což lze doložit z veřejně přístupné databáze TRIS. Celkem 4 rozsudky SDEU k nenotifikované právní normě dle povinnosti Směrnice 98/34/ES jsou konzistentní v civilních i trestních sporech: nenotifikovaná norma je nevymahatelná (rozsudky C -194/ 94, C-390/99, C 267/03 a C-20/05). Dokonce státní zastupitelství, které v letech 2009 – 2012 opakovaně žádalo policii a soud na výzkumnické farmě Cannabis v Ospělově orgánům činným v trestním řízení doložené zločiny proti lidskosti konat,  v roce 2013 požádalo prostějovský soud na popud Open Royal Academy  (CZ) a AK Diag Human Cannabis o položení předběžné otázky SDEU, soudy to však vždy včetně ústavního soudu zamítly, viz příloha č.1.2a/b. s doložením rozhodnutí ministerstva zdravotnictví na stejné listině, že notifikace dle Směrnice 98/34/ES proběhla až zákonem č. 273/2013 Sb. s platností až od 1.1.2014. Notifikace dané novelizace však proběhla právně vadně a zákon je dodnes nevymahatelný, neboť  Evropské komisi byl ČR v roce 2012 rozporu s čl. 8. Směrnice 98/34/ES zaslán výrazně odlišný text novelizace od parlamentem schváleného znění zákona v roce 2013.

5.     Na důkazech zveřejněných na stránkách se jménem nejvyššího státního zástupce lze doložit organizovaný zločin konaný s vědomím činitelů vlády. ČR je jedním z největších evropských producentů marihuany. Jak je v odkazu se jménem nejvyššího státního zástupce uvedeno, viz http://pavel-zeman.blogspot.cz/, nejvyšší státní zastupitelství bylo o zločinech proti lidskosti a porušování zákonů a mezinárodních závazků ČR informováno stěžovateli již v roce 2005 v trestním podnětu na exministra financí a tehdejšího předsedu rozpočtového výboru parlamentu a současně tehdejšího předsedu vládnoucí koaliční strany. Strana, kterou tento politik později založil, v letech 2010 - 2013 nejvíce přispěla ke schválení zákonů monopolizujících trh s léčivým konopím pro holandskou firmu Bedrocan s cenou více než 10 Euro/gram Cannabis flos v lékárně. Poslední z opakovaných trestních podnětů na nejvyššího státní zástupce (květen 2014) je uveden v příloze č.1.3a/b. spolu s oznámením o pěstování Cannabis na výzkumnické farmě v Ospělově Celní správě Olomouckého kraje na téže straně listiny z května 2014

6.     Stěžovatel jako fyzická osoba (vedoucí výzkumu) je profesí adiktolog, psychoterapeut a zakladatel výzkumu tvorby standardů cannabisterapie, získal řadu českých a zahraničních cen za inovativní zdravotně sociální služby, úspěšné absolvoval VŠ a postgraduální programy na Univerzitě Palackého v Olomouci (1996), kde světový výzkum léčivých účinků Cannabis započal před 60 lety, Vysoké školy psychosociálních studií v Praze (1994), San Diego Univerzity (1995), Palermo Univerzity (2000) a Open Royal Academy (2010), stážoval na předních evropských pracovištích, je mj. autorem první metodiky pro učitele pro výuku prevence drogových závislostí (1994) a jako vedoucí srovnávací studie drogových politik je nositelem ceny britské vlády (2000) dokládající na vědeckých výzkumech důkazy o celospolečenské prospěšnosti  racionální a na principech Úmluvy postavené drogové politiky. Stěžovatel byl po zveřejnění výzkumu (2008), získání ceny Vlády České republiky za vzdělávání veřejnosti v léčbě Cannabis (2009 prostřednictvím www.konopijelek.cz) a otevření mezinárodního vědecko výzkumného pracoviště Edukativní konopná klinika v Praze (2010) od roku 2010 celkem 4 x obžalován za trestný čin nedovolené výroby drog. Policie – přes marné žádosti o policejní ochranu a spolupráci od roku 2008 - vždy zkonfiskovala Cannabis z výzkumnické farmy v Ospělově, které je stěžovatel spolumajitelem, a svým jednáním na členech výzkumu způsobila, jak je doloženo na důkazech, zločiny proti lidskosti (zabití, umučení, těžká ublížení na zdraví). Orgánům činným v trestním řízení ze všech 4 konfiskací výzkumnické farmy Cannabis v Ospělově vždy chybělo 90% ze zkonfiskovaného majetku, což soudy ignorovaly. Když zločiny proti lidskosti a záhadně ztracený majetek dalo policejní prezidium na popud zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v roce 2011 prvně a naposledy vyšetřovat, státní zastupitelství vyšetřování zakázalo, viz přílohy 1.4.- 1.5. (žádost je uveden v příloze 14b) 14Z policejních konfiskací vědeckovýzkumného pracoviště Edukativní konopná klinika v Praze (2011, 2012), které byl stěžovatel zakladatelem (2010), investorem a ředitelem, dodnes policie nevydala protokoly o zabaveném majetku (cca vzorků 150 odrůd Cannabis) a údajně vše ihned zničila jako údajnou škodlivinu. ČR způsobila vedoucímu výzkumu nejvyšší a stupeň invalidity (od roku 2012), zakázala mu pracovat a mít v pěstounské péči děti (2012) a poté, co se ČR nepodařilo přes protesty rodiny, odborné a laické veřejnosti a samotného soudního znalce, jehož posudek ČR zneužila, zbavit vedoucího výzkumu právní způsobilosti (2013), žádá nyní ČR na základě zfalšovaných soudně znaleckých posudků praktikovat na vedoucím výzkumu násilím tzv. oficiální farmakologickou psychiatrickou „léčbu“, která však doložitelně způsobila vážné zdravotní poškození vedoucího výzkumu.

7.     Stěžovatelé žádají, aby Soud pro porušení článků 2 a 3 Úmluvy dle čl. 39 Jednacího řádu zrušil rozhodnutí Ústavního soudu ČR č.j. II.ÚS 289/14 ze dne 19.února 2014 (příloha č. 2.5.) schvalujícího – přes protesty odborné a laické veřejnosti - na základě zfalšovaného soudně znaleckého posudku již potřetí údajnou právní nezpůsobilost vedoucího výzkumu a jeho právo se soudit, očistit své jméno, žádat potrestat viníky a odškodnit poškozené. ČR bylo ve všech třech zamítavých rozhodnutích ústavního soudu opakovaně odkazováno na první právně vadné a naprosto cynické meritorní rozhodnutí Ústavního soudu ČR č,j. II. ÚS 664/12 (první konfiskace výzkumnické farmy Cannabis v Ospělově v roce 2009), kdy ústavní soud stížnost na kriminalizaci vedoucího výzkumu zamítl bez jakéhokoliv, natož řádného odůvodnění. Trestní podněty na soudní znalce za zfalšování soudně znaleckých posudků vůči stěžovateli z dubna a května 2014 jsou uvedeny v přílohách č. 1.6.- 1.9.

8.     Stěžovatel jako právnická osoba je právní zástupce poškozených nevládních organizací realizujících výzkum a sdružujících investory, realizátory výzkumu a poškozené právnické a fyzické osoby. Nevládní organizace jako investoři a zřizovatelé (nejen) výzkumnické farmy v Ospělově, Konopné apatyky královny koloběžky první a Edukativní konopné kliniky (odborná společnost Konopí je lék, bezbariérová společnost Ateliér ALF a  společnost pro sociální ekologii Art Language Factory), dále pak zejména AK Diag Human Cannabis a Open Royal Academy (CZ) se opakovaně domáhaly účasti na řízení jako poškození, podávaly trestní oznámení atd., avšak vždy byly z řízení vyloučeny a na jejich podněty ČR nedbala a věc nešetřila, viz přílohy 1.10.-1.11. Stejně tak orgány činné v trestním řízení nedbaly podnětů fyzických osob, členů a investorů výzkumu, viz příloha č. 1.12 Výzkum je celosvětově propojen asociací Open Royal Academy s kontinentálními, nadnárodními a národními asociacemi Open Royal Academy. V ČR je v asociaci Open Royal Academy (CZ) sdruženo 7 nevládních organizací podílejících se na výzkumu. Dodejme, že v roce 1995 vedoucí výzkumu jako zástupce jedné z nevládních organizací podílejících se na výzkumu podepsal smlouvu o spolupráci s Palackého univerzitou v Olomouci, která je dodnes platná a tři emeritní rektoři Palackého univerzity, primátor Olomouce, občané i nevládní organizace učinili mnoho, aby nezákonné jednání justice a policie zastavili, leč bez výsledku, reference a zájem autorit, občanů včetně svědectví nemocných jsou uvedeny na  http://soudniznalec.blogspot.cz/.

9.     Dále stěžovatelé žádají, aby Soud v rámci předběžného opatření dle čl. 39 urgentně zrušil k uvedenému zločinnému jednání ČR přímo vztažné rozhodnutí Trestního senátu Nejvyššího soudu České republiky č.j.  Tpjn 301/2013 ze dne 13.března 2014 (příloha č. 3 1), který o své vůli, nikoliv parlament, jak má z ústavy být činěno, pro orgány činné v trestním řízení právně závazně definoval jako trestně postižené jednání držení pouhých 10 gramů Cannabis flos (samičí květ konopí) označovaného bez jakékoliv opory a definice v zákonu jako tzv. marihuana, když je současně pěstování a zpracování Cannabis občany od roku 2004 a vstupu ČR do EU povoleno bez hlášení úřadům do 100 m2 pěstitební plochy (§§ 5, odst 5 a 29 zákona o návykových látkách) a současně někteří (např. vážně nemocní) občané potřebují měsíčně i mnohem více než jeden kilogram Cannabis (popáleniny – olejová vana, nemoc motýlích křídel – vodní nálev). Rozhodnutí soudu k tzv.většímu než malému množství držených drog se děje za situace, kdy ČR nemá a nepoužívá žádnou právně závaznou metodiku měření THC v Cannabis a u pěstitelů Cannabis zcela ignoruje právně závaznou evropskou metodiku měření obsahu THC v Cannabis definovanou Nařízením Rady (novelizováno 2009) a stejně tak ignoruje měření obsahu THC dle definice Cannabis v § 2 zákona o návykových látkách jako celou nadzemní část rostliny. Policie měřením obsahu THC z pouze pár gramů Cannabis flos - jako činila vůči stěžovatelům navyšuje obsah THC až stonásobně, aby mohla policie s výsledky manipulovat a participovat na organizovaném zločinu. Mějme na paměti, že ČR je jednou z nejzkorupovanějších zemí Evropy a zlodějství, zbabělost a závistivost jsou typickým znakem mentality a chování Čechů, kteří jsou současně svou servilní povahou ochotni snášet mnohé, současně však jde o civilizovanou zemi, kde není preferováno násilné řešení sporu za všechny ty zničené lidské životy. Krajský soud v Brně v roce 2012 dokonce zfalšoval důkazy a dokládal neexistující metodiku měření obsahu THC v Cannabis dle metodiky OSN, když v roce 2013 Kriminalistický ústav Policie ČR po moha zamítavých žádostech přiznal, že žádná právně závazná metodika měření obsahu THC v Cannabis neexistuje, viz tvrzení těchto institucí v příloze č. 1.13 a/b, což je hrubé porušení čl 39 Listiny základních práv a svobod, neboť jen zákon stanoví, co je trestným činem. Současně v lékárnách od roku 2014 prvně dodaný Cannabis flos stojí za 1 gram cenově nedostupných více než 10 Euro s limitem pouhých 30 gramů na občana/měsíc (děti včetně onkologicky nemocných do 18 let jsou bez zdůvodnění vyloučeny z terapie, indikace Cannabis pro dospělé jsou bez odborné argumentace omezeny na minimum při vědomí vysoké bezpečnosti Cannabis) a navíc jsou v lékárně za takto vysokou cenu dostupné pro řadu nemocných na jejich nemoci zcela nevhodné genetiky  4 druhů Cannabis dle složení účinných látek pojištěné  na trhu zkorumpovanými zákony č. 50/2013 a č. 273/2013 Sb. a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 221/2013 Sb. neodborně monopolizované holandské firmy Bedrocan, což je rovněž v rozporu s právem Evropské unie a právem volné hospodářské soutěže. Jediným cílem těchto legislativních opatření je udržet vysokou cenu marihuany na černém trhu, jejíž produkci ČR přímo organizuje a na tomto kriminálním byznysu participuje. Na rozvodně elektrické síti monopolní a.s. ČEZ lze ihned odhalit provoz velkopěstírny, tyto však fungují roky a s veřejností je hráno směšné divadlo, jak se policie snaží ochránit občany před sebou samými. Protože rozhodnutí odborně naprosto nekompetentního a k utrpení občanů zcela lhostejného Trestního kolegia Nejvyššího soudu není možné napadnout opravnými prostředky u České republiky, je žádán Soud o rozhodnutí i v této věci, která má přímou souvislost s hrubým porušováním čl. 2 a 3 Úmluvy.   

10.  Stěžovatelé současně žádají Soud, aby v souladu s článkem 31 a článkem 41, bod 5 Jednacího řádu Soudu projednal revokaci přípustnosti již podaných stížností na rozhodnutí ústavního soudu a kriminalizaci vedoucího výzkumu za konfiskace výzkumnické farmy Cannabis v Ospělově v letech 2009 - 2012, které jsou Soudem archivovány do 6.února 2015 a žádají Soud, aby o těchto stížnostech Soud rozhodl společně s touto stížností a své předchozí rozhodnutí změnil.

11. První stížnost byla stěžovatelem podaná Soudu po vyčerpání všech vnitrostátních možností dne 10.října 2012 a byla až do 6.února 2014 vedena Soudem pod č.j. 66981/12. Stěžovatel dne 17.listopadu 2013 k stížnosti čj. 66981/12 doložil první dodatek s řadou důkazů o pravdivosti tvrzení stěžovatele ve stížnosti čj. 66981/12. Ve stížnosti č.j. 66981/12 byla doložena řada porušení Úmluvy, konkrétně rozhodnutím Ústavního soudu ČR č,j. II. ÚS 664/12. Bylo chybou stěžovatele a jeho tehdejšího právního zástupce, že dával Soudu pouze ke zvážení porušení čl. 2 a 3 Úmluvy, aniž by porušení Úmluvy v těchto zásadních článcích práva na život a zákazu mučení zcela explicitně doložil Soudu s důkazy, jaké stěžovatel doložil k ústavní stížnosti vedoucí k zamítavému rozhodnutí Ústavnímu soudu ČR č,j. II. ÚS 664/12 a na něž je a bylo později Soudu opakovaně odkazováno. K této první stížnosti na ČR čj. 66981/12 byla Soudem dne 28.ledna 2013 připojena druhá stížnost stěžovatele č.j. 1332/13, ke které Soud dne 9.ledna 2013 stěžovateli sdělil, že pokud se snaží ČR stěžovatele omezit na právní způsobilosti, je stěžovatel povinen vyčerpat všechny vnitrostátní možnosti, což stěžovatel učinil. Stěžovatel dne 28.listopadu 2013 ve včasné lhůtě Soudu doložil další dvě stížnosti na zamítavá rozhodnutí Ústavního soudu č.j. IV.ÚS 4859/12 a č.j. II. ÚS 1311/13 (konfiskace 2010 a 2011), kdy ČR přes doložené protesty rodiny, přátel, rektorů univerzit, vědců, lékařů, primátora Olomouce, nevládních organizací a laické veřejnosti ČR neuznala právní způsobilost stěžovatele se soudit a vymáhat škody za zločiny proti lidskosti a škody na výzkumu. Soud oběma stížnostem přidělil č.j. 79490/13. Avšak dne 6.února 2014 Soud všechny výše uvedené stížnosti stěžovatele bez jakéhokoliv, natož řádného zdůvodnění, označil za nepřípustné. K páté stížnosti stěžovatele na rozhodnutí Ústavního soudu České republiky č.j. II.ÚS 289/14 ze dne 19.února 2014 (příloha č.2.5, konfiskace 2012), která je ve včasné lhůtě opětovně napadána, podané stěžovatelem jako žádost o předběžné opatření dle čl. 39 dne 28.února 2014, ve které stěžovatelé na obsáhlých přílohách doložili zamítnutí právní způsobilosti stěžovatele ČR při vědomí spáchání zločinů proti lidskosti orgány činnými v trestním řízení, Soud pod č.j.20049/14 uvedl, že  stížnost byla podána na špatném formuláři a nebyly správně označeny napadené státy, které porušily Úmluvu, když byl formulář pouze upraven (doplněn) a byla označena ČR a k tomu další státy Evropy, jejíchž občané (a investoři výzkumu) byli jednáním ČR poškozeni. Šestou stížnost podanou dle čl. 39 jako žádost o předběžné opatření (emailem, faxem) dne 14. dubna 2014 napadající konfiskaci majetků výzkumu z let 2010 a 2012 u Okresního soudu v Prostějově, která měla legitimizovat zločiny ČR a rozkradení více než 90% zkonfiskovaného majetku orgány činnými v trestním řízení, Soud opětovně označil bez řádného zdůvodnění za nepřípustnou, přestože dané množství Cannabis by pomohlo stovkám občanů a výzkum by mohl pokračovat v řadách dalších srovnávacích studií. Stěžovatelé žádají, aby byly stížnosti č.j. 66981/12 (+ č.j. 1332/13), č.j. 79490/13 a č.j.20049/14 Soudem současně vedeny jako přílohy této stížnosti, neboť jsou Soudem archivovány do 6.února 2015 a je potřebné na ně odkazovat a stížnost vést v souvislostech a kontextu, pokud by Soud všechna opakovaně napadená rozhodnutí ústavního a nejvyššího soudu nezrušil najednou. Opětovně odkazujeme na nezákonný zákaz ČR vést řízení stěžovatelů o předběžné otázce u Soudního dvora Evropské unie.

12. Jako přiměřené odškodnění žádají stěžovatelé i přes mnohonásobně vyšší škody na výzkumu a především na životech a zdraví občanů uznat alespoň hodnotu přepočtu zkonfiskovaného Cannabis z výzkumnické farmy v Ospělově v letech 2009 -2012 cca 500 - 700 kg, což při prodejní ceně 300 Kč/gram v lékárně činí 600.000 x 300, tj. 180 mil. Kč, tj.7 mil. Euro. V případě opětovného zamítnutí i dílčí části stížnosti stěžovatelé žádají Soud o řádné zdůvodnění, neboť české zastoupení u Soudu pro lidská práva ve Štasburgu slíbilo stěžovatelům žádat Soud o vysvětlení k předchozím stížnostem, které byly zamítnuty (navíc první po téměř roce a  půl od podání) bez jakéhokoliv, natož řádného zdůvodnění. V nákladech na odškodnění není započítána likvidace Edukativní konopné kliniky či dalších projektů členů a čestných členů odborné společnosti Konopí je lék a dalších nevládních organizací podílejících se na výzkumu, viz stížnost č. 20049/14 (stanovy daných nevládních organizací uvedené v příloze), které nebyly řešeny ústavním soudem.

Porušení článků Úmluvy Českou republikou

Článek 2 - Právo na život a Článek 3 - Zákaz mučení
Právě pro důkazy o letitém porušení čl. 2 a 3 Úmluvy je Soud žádán aplikovat předběžné opatření dle čl. 39, když současně ČR od roku 2013 legislativně zajistila ochranu černému trhu s marihuanou (selektivní kriminalizací občanů bez právně závazné metodiky měření obsahu THC v Cannabis policií, viz příloha č.1.13 a/b) a schválila monopolizací cenově  nedostupných produktů Cannabis z Holandska zejména vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 221/2013 Sb. (měsíční dávka kanabinoidů od firmy Bedrocan  stojí cca 4.tis Euro, což je stěží invalidní důchod nemocného občana) nebo léku z Velké Britanie (měsíční dávka kanabinoidů v Sativexu stojí cca 10 tis Euro, což je průměrný plat zdravého člověka). Současně ČR vypsala v květnu 2014 tendr na pěstování holandských genetik Cannabis s ročním objemem zakázky 40 kg Cannabis flos, což představuje dostupnost pro pouhých cca 100 občanů ročně, když skutečná potřeba je nejméně 150 x tolik, viz Google: Stát vypsal tendr na pěstitele konopí (Idnes.cz  ze dne 26.5.2014)

Právo na život u občanů používajících Cannabis není chráněno zákonem a byly spáchány zločiny proti lidskosti a doložena enormní ztráta zkonfiskovaného Cannabis, což je doloženo i soudními znalci z oborou soudního lékařství soudu a zřizovateli Edukativní konopné kliniky policejnímu prezidentovi s opakovanou žádostí o policejní ochranu v příloze č. 1.14a/b a současně nominací vedoucího výzkumu na Cenu města Olomouce za úspěšné léčby řady vážných onemocnění včetně onkologických, viz příloha č. 1.15  Bylo velkou chybou stěžovatele a jeho tehdejšího právního zástupce, že níže uvedené důkazy doložené již k první napadené ústavní stížnosti a vedené Soudem pod č.j. 66981/12, jednoznačně nepojmenoval jako porušení čl. 2-3 Úmluvy. Stěžovatelé sdělují, že mají právo jmenovat jako poškozené pouze ty občany, kteří jim k tomuto dali svolení.

Na zabité či spíše dnes už můžeme říci zcela otevřeně na zavražděné onkologicky nemocné občany, kteří od roku 2009 psali ve velkém prosebné dopisy  do parlamentu např. na paní Olgu Novotnou a pana Petra Ladislava Kodyma se můžete podívat v dokumentu na You Tube ve filmu Konopné pašije. V příloze č. 1.16a najdeme objednávku onkologicky nemocné Olgy Novotné na (zkonfiskovanou) výsadbu Cannabis. Takovýchto objednávek, jak je doloženo v dopise soudního znalce a předsedy odborné společnosti Konopí je lék v příloze č. 1.14a adresované soudu, bylo orgánům činným v trestním řízení včetně soudu předloženo několik set. Paní Olga Novotná dokonce u soudu dokládala na lékařské zprávě mizející onkologické onemocnění, přesto byl vedoucí výzkumu odsouzen jako údajný šiřitel toxikomanie  (drogových závislostí). Na druhé straně listiny příloha 16b je výslech stěžovatele na policii v přítomnosti kolegyně z Edukativní konopné kliniky dokládající spáchané zločiny proti lidskosti a záhadnou ztrátu Cannabis. Dalším zabitým člověkem je mluvčí Edukativní konopné kliniky Zbyněk Kopřiva, který s vedoucím výzkumu jednal o zastavení zločinů proti lidskosti s místopředsedkyní vlády Peake v lednu 2011, aby pak v březnu 2011 jako statutární zástupce jedné ze tří nevládních organizací, které kliniku založily, napsal urgentní žádost premiérovi (zamítnuto) a v květnu 2011 další z mnoha žádostí policejnímu prezidentovi s žádostí o ochranu výzkumu a kliniky a společně se soudním znalcem a dalším kolegou žádali prošetření zabití a těžká ublížení na zdraví a záhadnou 90% ztrátu Cannabis z konfiskace ospělovské výzkumnické farmy, které je vedoucí výzkumu jako ředitel kliniky, majitelem. Marné žádosti premiérovi a policejnímu prezidentovi jsou uvedeny v příloze č. 1.17 a 1.14b (v příloze 1.4.- 1.5. je doložen zákaz prošetření žádosti policejního prezidia vydaný státním zastupitelstvím). Onkologicky nemocný Zbyněk Kopřiva, kterému Cannabis prodlužoval život a činil jej snesitelnějším, zemřel ve stresu měsíc po první konfiskaci Edukativní konopné kliniky a zbytečně předčasně v lednu 2012. Dodejme, že vedoucí výzkumu byl na popud místopředsedkyně vlády Peake obžalován za vyhrožování.

Ústavnímu soudu již při první žádosti Soudu a také Okresnímu soudu v Prostějově, viz příloha č. 1.19, bylo doloženo, že lidé jsou právním systémem tak mučeni, že páchají sebevraždy,  jako např. Maria Brodská, kterou v roce 2008 v judikátu Nejvyšší soud za pěstování a zpracování konopí k léčbě osvobodil, aby pak byla i v odvolacím řízení státním zastupitelstvím v roce 2012 opětovně žalována ČR.

Doložme dále tisíce zbytečných amputací končetin ročně, které pro Soud s notářským ověřením dokládá v dubnu 2014 v příloze č.1.20 lékařka a členka správní rady odborné společnosti Konopí je lék, která se podílela na výzkumu účinnosti a složení masti z Cannabis a své svědectví doložila ČR již v roce 2011 (!) pro první ústavní stížnost.

Jde o utrpení takové, že na odborné konferenci Cannafest v Praze se v listopadu 2013 pan Zdeněk Majzlík před ostatními při přednášce rozbrečel a prosil všechny zúčastněné, aby až umře někdo pěstoval pro jeho dceru Martinu Kafkovou Cannabis, protože jinak nemůže aspoň trochu důstojně žít (roztroušená skleróza). Vedoucí výzkumu soudu opakovaně doložil a svědci dosvědčili již v roce 2010, jak Cannabis pozitivně změní nedůstojný a bolestivý život člověka s roztroušenou sklerózou, což dokládali soudu a orgánům činným v trestním řízení i s notářským ověření, viz vyjádření Martiny Sedláčkové v příloze č.1.21. Příběh Philipa Polívky s roztroušenou sklerózou, rovněž člena odborné společnosti Konopí je lék můžete vidět na You Tube v upoutávce k filmu Rok konopí.

Výčet nemocí, kde Cannabis působí vysoce úlevně, protibolestivě a regeneračně nebo přímo nemoc vyléčí je natolik obsáhlý, že výše uvedené důkazy považují stěžovatelé za dostačující důkaz o porušení čl. 2 a 3 Úmluvy, ve kterých bohužel hodlá ČR stále pokračovat a vyhrožuje stěžovatelům, že letos opětovně zkonfiskuje Cannabis z výzkumnické farmy v Ospělově, jak bylo Soudu doloženo ve stížnosti č.j.20049/14 a je uvedeno na druhé straně listiny přílohy 2b. Dodejme, že Cannabis působí pozitivně tam, kde současná medicína naprosto selhává. Proto je rovněž žádáno předběžné opatření nejen k výroku, resp. výrokům ústavního soudu, ale je stěžováno i rozhodnutí nejvyššího soudu o právu držet pouze 10 gramů Cannabis označovaného mylně a účelově za marihuanu k šíření toxikomanie, když je současně pěstování Cannabis povoleno a současně policie nemá žádnou právně závaznou metodiku měření Cannabis na obsah THC.

Stěžovatelé žádají rovněž označit jednání ČR vůči vedoucímu výzkumu a jeho rodině za porušení čl. 3 Úmluvy, neboť jednání ČR jej přivedlo do 3.stupně invalidity s obrovskými škodami na majetku a vložených investicích celé rodiny, zcela účelově se jej ČR pokusila přes protesty tolika autorit, viz doložené důkazy v předchozích stížnostech, zbavit právní způsobilosti, nyní se jej ČR v květnu 2014 dokonce pokoušela ČR zavřít do psychiatrické léčebny, protože odmítal jíst od soudem nařízené lékařky „léky“ s devastačními účinky a současně mu lékařka odmítala vydat kompletní zdravotní dokumentaci k zpracování nezávislého soudně znaleckého posudku a soudu doložila nepravdivé zprávy, viz přílohy  č. 1.6. – trestní podnět na Silvii Musilovou. Vedoucí výzkumu je veřejně dehonestován a profesně likvidován, denně řeší enormní množství správních, civilních a trestních řízení a marně se snaží vymoci právo namísto toho, aby mohl přednášet, vést výzkum, pracovat jako terapeut a žít produktivní život prospěšný také ČR. Množství úřední dokumentace lze nazvat pokusem o administrativní smrt, neboť úřady na podněty nereagují, účelově odpovídají na jiné věci, než jsou žádány, citace zákonných ustanovení nikoho nezajímají. Zdravotní stav vedoucího výzkumu se od doby přiznání invalidního důchodu v roce 2012 výrazně zhoršil (bolesti, otoky, únava), stejně tak jeho manželky a rodičů. Trestní stíhání a neustálá soudní řízení totiž rovněž těžce doléhají na manželku a rodiče vedoucího výzkumu. Doložme rovněž na lékařských zprávách v příloze č.1.20 b a v příloze 1.22, že právě díky Cannabis vedoucí výzkumu 10 let netrpěl depresivním onemocněním, přestože to soud věděl, vždy svolil ke konfiskaci.

Článek 5 -  Právo na svobodu a osobní bezpečnost
Pokud je pod čl. 5 rovněž míněna osobní bezpečnost ve smyslu zajištění ochrany osobních práv, jako je právo na zdraví, ochranu obydlí apod., toto je hrubě popřeno a přestože nedochází k brachiálním, ale administrativním útokům, důsledky jsou stejné či ještě horší. Jak bylo na přílohách doloženo, policie odmítá zajistit policejní ochranu výzkumu Konopí je lék marně žádanou od roku 2009 opakovaně i s důkazy o zločinech proti lidskosti, lidé jsou vězněni a vláčeni trestními řízeními. Snad nejokatější případ je věznění čestného člena odborné společnosti Konopí je lék Miloslava Tetoura, MCA odsouzeného v roce 2011 na 3 roky do vězení a dvou a půl letá vazba a odsouzení k 7 letému trestu pro prodejce pěstitebních technik (growshop) Václava Šefránka, MCA a Václava Kloce, MCA, odborníky na hydroponní pěstování, rovněž čestné členy odborné společnosti. Jak bylo soudu doloženo, ústavní soud dokonce v rozporu s civilizovanou praxí států Evropy vydal v únoru 2014 nález, že prodej pěstitebních pomůcek, semínek Cannabis a osvětové literatury je trestným činem! Tento tragický nález ústavního soudu je AK Diag Human Cannabis stěžován u Soudu pro porušení řady článků Úmluvy.

Článek 6 – Právo na spravedlivé řízení
Lidé rovněž nemají právo na spravedlivé řízení, vždy jsou v pozici presumpce viny. Přestože věc má být projednána veřejně a soudem, toto je ČR stěžovateli opakovaně upíráno, stejně jako doložen zákaz položení předběžné otázky SDEU. Brutální popření práva na spravedlivé řízení má Soud k dispozici jak v této, tak v dřívějších stížnostech č.j. 66981/12, č.j. 1332/13, č.j. 79490/13 a č.j.20049/14. Přestože  byla soudům a orgánům činným v trestním řízení doložena netrestnost jednání stěžovatelů z české i evropského práva, viz příloha 1.1., toto nebylo akceptováno a právnické osoby nebyly nikdy k řízení připuštěny a jejich podněty řešeny. Proto se ve stížnostech na zastavení trestního řízení pro údajnou právní nezpůsobilost za čtvrtou konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově právnické osoby ani s podněty a stížnostmi neangažovaly, protože, jak bylo doloženo, jejich podněty byly vždy zamítnuty. Přestože byly vždy doloženy zločiny protilidskosti a 90% ztráta zkonfiskovaného majetku, ČR toto odmítala řešit. Přestože bylo doložena neexistence právně závazné metodiky měření obsahu THC v Cannabis policií (byť bylo až do 1.4.2013 povoleno zpracovávat Cannabis bez povolení a omezení obsahu THC k účelům pokusnickým a průmyslovým a od roku 2008 i terapeutickým, viz příloha č.1.1.), ČR zcela ignorovala čl. 39 Listiny práv a svobod, že trest může být toliko na základě zákona a odmítala rovněž provést dle trestního řádu žádaný vyšetřovací pokus! Přestože ČR bylo doloženo přiznání soudního znalce, že zfalšoval posudek na vedoucího výzkumu ve snaze jej ochránit před ČR a uklidnit celou situaci, viz příloha č. 23a/b a sdělení soudní znalkyně a ošetřující lékařky, že vedoucí výzkumu netrpí duševní nemocí označenou znalci, viz přílohy č.1.22. Všichni soudní znalci se pro nedostatek argumentace odvolávali na hospitalizace vedoucího výzkumu v roce 2003, ta však byla, jak doložil (nejen) Veřejný ochránce práv, nezákonná, viz příloha č.1.24. K doložení, že soudy nikdy neakceptovaly, že zkonfiskovaný Cannabis je právnických osob a přitom byly policií spáchány zločiny, ještě doložme přílohami 1.25 - 28

Článek 7 - Uložení trestu jen na základě zákona
Přestože bylo doloženo (viz příloha č. 1.1), že jednání stěžovatele není trestným činem a že od roku 2004 je povoleno pěstovat a zpracovávat bez ohlášení úřadům Cannabis, byl stěžovatel obžalován a úroda v roce 2012 opětovně zkonfiskována i při pěstování u ES registrovaných odrůd Cannabis, a to za situace, kdy policie nemá žádnou právně závaznou metodiku měření obsahu THC v Cannabis a ignoruje evropskou metodiku i měření dle definice Cannabis v zákoně o návykových látkách, čímž může navýšit obsah THC až 100x!. Přestože orgánům činným v trestním řízení i ústavnímu soudu byla doložena právní analýza soudního znalce, že měření je obsahu THC je v rozporu se zákonem, viz příloha č. 29a, ČR těmto jednoznačným důkazům nepřikládala žádnou váhu, stejně jako nepřikládá váhu tomu, že zákon o návykových látkách byl namísto roku 2004 prvně notifikován až zákonem č. 273/2013 Sb s platností od 1.1.2014, viz další důkaz ve vyjádření příslušného úřadu v příloze č. 29b.

Článek 8 -  Právo na respektování soukromého a rodinného života
Stěžovatel od roku 2008 vyzývá vládu a úřady ke spolupráci, předkládá legislativní návrhy a pěstování konopí úřadům (ač nemusí) hlásí, je každý rok policií přepaden, majetky zkonfiskovány, je pošpiněn a haněn a obviněn. Život rodiny stěžovatele se proměnil o180°.  Současně je stěžovateli soudem a státními zastupitelstvími vyhrožováno, že policie opětovně zkosí konopí na výzkumnické farmě. Domovní prohlídky a konfiskace (včetně konfiskace v Praze na Edukativní konopné klinice) jsou konány jako tzv. neodkladné úkony. Rodině stěžovatel bylo zabráněno přijmout do pěstounské péče děti, protože prý je stěžovatel těžký kriminálník. Stejně tak je mu zakázáno pracovat, 3x mu ústavní soud zamezil se soudit a očistit své jméno. Na základě zfalšovaných posudků znalců, proti kterým protestovalo tolik hodnověrných autorit a kolegů vedoucího výzkumu, viz přílohy č.1.30 a 1.31. bylo na základě žádosti soudu vedeno neúspěšné řízení o omezení způsobilosti stěžovatele a v současné době dokonce neúspěšné řízení o umístění v psychiatrické léčebně, viz příloha č. 1.32. Toto vše se děje za situace, kdy má stěžovatel tolik pozitivních referencí včetně ceny vlády za vzdělávání veřejnosti v léčbě Cannabis, referencí primátora, úřadu vlády a od roku 1995 má uzavřenu smlouvu o spolupráci s Univerzitou Palackého, viz přílohy č. 1.33 – 36. Současně musí čelit řadě nepravdivých pomluv a denunciací, které pak jeho kolegové musí vyvracet soudům a úřadům, viz příloha č. 1.37-38..

Článek 9 - Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání
O zákazu vědeckého bádání je již dost napsáno ve všech předchozích stížnostech a přílohách včetně této stížnosti. Lidé však nemají právo ani na svobodu svědomí a náboženského vyznání; když, jak je doloženo na  http://occupycannnabishempstreet.blogspot.cz/ ani přes petice se známými osobnostmi nepovoluje přes 4 roky obecní úřad střediskové obce Ludmírov, do kterého spadá obec Ospělov s výzkumnickou farmou Cannabis, členům výzkumu Konopí je lék ekumenické bohoslužby a setkání v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově za zabité a zmrzačené spoluobčany a modlitby odpuštění.

Článek 10 - Svoboda projevu
Veřejnoprávní TV zcela ignoruje letité prosby o veřejné debaty nad zákonností postupu ČR, debaty nad tím, že pěstování Cannabis je legální od roku 2004 bez povolení úřadům a do 1.4.2013 bylo k účelům průmyslovým a pokusnickým legální bez omezení obsahu THC bez hlášení úřadům, viz příloha 1, že police nemá právně závaznou metodiku k měření obsahu THC, že policie páchá zločiny proti lidskosti, že dochází ke škodám na soukromých a veřejných rozpočtech apod. Veřejnoprávní i soukromá media jsou v této věci cenzurována, včetně autocenzury pramenící z hluboké nevzdělanosti a pokrytectví.  Tlak farmaloby je evidentní, lékařská obec je bohužel velmi nevzdělaná a s minimální snahou státu o osvětu.

Článek 11 - Svoboda shromažďování a sdružování
Jak je doloženo v přílohách výše a níže, orgány činné v trestním řízení nikdy neakceptovaly, že na výzkumu se podílí několik nevládních organizací a že těmto Cannabis patřil. Stanovy všech nevládních organizací podílejících se na výzkumu se jmény členů a čestných členů byly Soudu doloženy při stížnosti č.j.20049/14. V odborné společnosti Konopí je lék jsou čestnými členy 2 emeritní rektoři Univerzity Palackého, řada profesorů, docentů, lékařů a dalších odborníků nebo významných umělců, což je v aktualizované verzi doloženo na internetu na http://bad-sachsa.blogspot.cz/ Jak je doloženo v pohledávce za první konfiskaci v roce 2009, viz příloha č. 1. 39a., ČR způsobila výzkumu enormní škody. ČR nikdy nepodala obvinění nebo dokonce žalobu na právnickou osobu, ale vždy obžalovala vedoucího výzkumu – stěžovatele a v prvním roce i jeho manželku (osvobozena, neodškodněna). V příloze č. 1.39b je doloženo opětovné marné hlášení legálních (následně zkonfiskovaných) odrůd Cannabis soudu a opětovně marně žádáno provedení vyšetřovacího pokusu. V přílohách č. 1.40 – 45 jsou uvedeny prohlášení na výzkumu se podílejících českých nevládních organizací odborné společnosti Konopí je lék, otevřené bezbariérové společnosti Ateliér ALF, společnosti pro sociální ekologii Art Language, společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů a asociace Open Royal Academy pro Okresní soud v Prostějově, který chtěl likvidačními protokoly nepodepřenou konfiskaci Cannabis z výzkumnické farmy v Ospělově z roku 2010 a 2012 nechat propadnout státu a legitimizovat tak trestnou činnost ČR, kdy mimo jiné vždy chybělo až 90 % zkonfiskovaného majetku. V uvedených prohlášeních lze doložit, že tyto nevládní organizace trvají na náhradě škod. V současné době probíhá odvolací řízení u krajského soudu.

Článek 13 -  Právo na účinný právní prostředek nápravy
Jak je doloženo ve stížnostech a této stížnosti Soudu a přílohách, stěžovatel nemá žádný účinný právní prostředek nápravy. Toto je již 7 stížnost Soudu. Všechna trestní řízení a stížnosti na porušení zákona byly zastaveny, a to i za situace, když je podávali rektoři univerzity, desítky občanů a nevládní organizace současně, viz příloha č. 46a.

Článek 14 - Zákaz diskriminace
Jak je doloženo v příloze č. 46a na stanovisku soudního znalce, jsou občané jen na základě svého onemocnění diskriminováni a vláčeni trestním řízením, když vědí a chápou jako vzdělání lidé, že Cannabis je šetrným a účinným lékem. Od roku 2015, kdy snad bude možné - po rok a půl dlouhém zpoždění dle platného zákona – Cannabis dostat v lékárně,  bude diskriminace určena na základě majetku a věku. Cannabis v lékárně je extrémně drahý a cenově nedostupný, navíc je zakázán dětem včetně onkologicky nemocných, kde jsou s léčbou Cannabis (např. v Izraeli) velmi dobré výsledky zejména díky regeneraci zdevastovaných tkání po chemoterapii a při léčbě bolesti. Jak bylo ve stížnosti č.j.20049/14 doloženo, ČR každý rok vykazuje pro OSN desítky kg produktů Cannabis na výzkum, mistryně zdravotnictví v reakci na protestní dopisy občanů napsala v březnu 2010 do parlamentu, že je THC (Dronabinol) od roku 2009 přípustný nemocným,  ale nikdo na ministerstvu zdravotnictví nechce říci, kdo tyto látky dostává kde tyto látky končí. Open Royal Academy (CZ) parlamentu navrhla 17. listopadu 2013 další legislativní návrh řešení, na které však žádná politická strana nereagovala, viz http://konopi2014.blogspot.cz/ Návrh řešil registrované samopěstitelství jako prevenci černého trhu a kriminalizace občanů, realizaci výzkumu (olomoucká univerzita má výborné teoretické,kapacitní a odborné zázemí ve zkoumání cíleného transportu léčiv) a vznik komunitních a regionálních Cannabis Social Club, resp. je navrhován model Hemp & Medical Cannabis Social Club, neboť výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék) je i národohospodářský výzkum.

Článek 17 - Zákaz zneužití práva
Použití trestního práva ve věci zákazu výzkumu, léčby a užívání Cannabis je zločinem. Přestože má ČR v trestním právu ustanovení § 12 odst 2, že trestný čin musí vykazovat znaky škodlivosti, což u Cannabis nepřichází v úvahu, přestože má § 28 krajní nouze, kdy je člověk oprávněn porušit zákon v případě ohrožení života, přestože má ČR § 31, odst 1 připouštějící jako přípustné riziko překračování zákona při realizaci určité společensky prospěšné věci a hlavně a především, přestože je daná činnost legální a i kdyby nebyla, kriminalizace odporuje mnoha ustanovením řady zákonů, Listiny základních lidských práv a Úmluvy, ČR toho nedbá a jedná jako země nevzdělanců, pokrytců a zločinců.
Již v roce 2010 v prvním procesu s vedoucím výzkumu a jeho manželkou tato v závěrečné řeči řekla, viz příloha 47, jak jejímu manželovi Cannabis pomohl.
Jako další důkaz doložme záměrnou nejednoznačnost právního prostředí, kdy se poslanec a primátor ptá nejvyššího státního zástupce, za jakých podmínek je možné provozovat medicinský growshop a dokládá vysokou odbornost vedoucího výzkumu a nejvyšší státní zástupce mu odpovídá, at jde za advokátem, viz příloha 48. V příloze 49 najdeme vyjádření místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék soudu se sdělením, že jednání vůči vedoucímu výzkumu vyřazuje ČR mimo civilizovaný prostor světa s doložením, jak pomáhá vážně nemocným a v příloze 50 najdeme vyjádření emeritní rektora Středoevropské a Palackého Univerzity  se sdělením, že soud jedná vůči vedoucímu výzkumu jako za bolševika.

Na závěr dodejme, že vedoucí výzkumu, jak bylo doloženo v předchozích stížnostech, dostal – i přes zákaz tak činit od Nejvyššího soudu ČR – Okresním soudem v Prostějově vysokou finanční pokutu za špatně písemně formulovanou omluvu z výslechu na policii, kde uvedl, že jednou budou jako zločinci souzeni a po právu potrestáni. Za happening Revoluce s kytkou v ruce 17.listopadu 2010 (viz YOU Tube a dokument Rok konopí), dostal stěžovatel rovněž pokutu. Když stěžovatel vicepremiérce proti korupci 4 měsíce připomínal slib z 10.1.2011 z parlamentu (před svědky) aplikovat urgentně §§ 12, odst 2, 28 a 31,odst. 1 trestního zákoníku pro pěstitele Cannabis k léčbě a žádat urychleně notifikovat zákon o návykových látkách dle povinnosti směrnice 98/34/ES, a když 4 měsíce vicepremiérka vůbec nic neučinila a nereagovala, zaslal jí ve víře, že věc bude šetřit policie, SMS s textem, zda by také chtěla zemřít jako ti, které zabíjí svou nečinností apod. a následně byl stěžovatel obžalován a trestním příkazem odsouzen - žaloba byla před hlavním líčením stažena pro údajnou právní nezpůsobilost stěžovatele a ani přes stížnost na Obvodní státní zastupitelství Praha 1 nebyl Městským státním zastupitelstvím v Praze povolen řádný proces.


Informace o uplatněných vnitrostátních prostředcích
nápravy a datum konečného rozhodnutí.

Namítané porušení Úmluvy: čl. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 a 17
Dne 19.února 2014 již počtvrté ústavní soud v předmětné věci konfiskace Cannabis a obvinění stěžovatele z údajné nedovolené výroby drog nezákonným měřením obsahu THC v Cannabis policií a legalitě konání stěžovatelů zamítl svolit řádně projednat porušení práva Evropské unie Soudním dvorem Evropské unie a odmítl řádně projednat způsobené zločiny proti lidskosti a záhadné úbytky zkonfiskovaného Cannabis orgány činnými v trestním řízení pod č.j. II.ÚS 289/14 a opětovně ústavní soud odmítl řádně projednat porušení řady zásadních článků Listiny základních práv a svobod, které byly Českou republikou opakovaně brutálně popřeny a porušeny

- čl. 1 Listiny základních práv a svobod, podle nějž lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech a základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné
- čl. 2 odst. 1 - 3 Listiny základních práv a svobod
- č. 3 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod
- č. 4 odst. 1 - 4 Listiny základních práv a svobod
- čl. 5  Listiny základních práv a svobod
- čl. 10 odst. 1- 3 Listiny základních práv a svobod
- čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
- čl. 12 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
- čl. 15 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod
- čl. 20 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
- čl. 23 Listiny základních práv a svobod, podle nějž mají občané právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny
- čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
- čl. 27 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
- čl. 31 Listiny základních práv a svobod
- čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod
- čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
- čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod
- čl. 39 Listiny základních práv a svobod, podle nějž jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem

Zamítnutí ústavního soudu se opětovně opíralo zfalšovaný posudek znalce (který ani ústavní soud neměl při posuzování k dispozici!) o údajné právní nezpůsobilosti stěžovatele - vedoucího výzkumu se soudit a údajně nechápat, že páchá trestnou činnost, když za odbornost vedoucího výzkumu se stavěli vědci, rektoři univerzit, odborníci i laici, občané, nevládní organizace i primátor města Olomouce, kde stěžovatelova rodina žije a kam české nevládní organizace spolupracující na výzkumu přesunuly svá sídla a sdružily se v asociaci Open Royal Academy (CZ)

Opětovně dodejme, že právě v Olomouci dnešní světový výzkum léčivých účinků Cannabis v padesátých letech minulého století započal a stěžovatel již v roce 1995 uzavřel s Univerzitou Palackého v Olomouci smlouvu o spolupráci a o téměř 20 let později jej v roce 2013 tehdejší rektor univerzity a další profesoři, lékaři a odborníci, české a zahraniční nevládní organizace a asociace nominovaly na Cenu města Olomouce, viz http://cena-olomouc-cannabis.blogspot.cz/

Stěžovatelé nejen vyčerpali všechny vnitrostátní možnosti nápravy včetně trestních oznámení na způsobené zločiny proti lidskosti podávané od roku 2005. Ihned po první konfiskaci výzkumnické farmy Cannabis v roce  2009 podaly fyzické i právnické osoby opakovaně trestní podnět a žádost o policejní ochranu, viz přílohy 1.10, 1.14b . Marné také byly žádostí o obnovu procesu a stížnosti ministrovi/ministryni spravedlnosti pro porušení zákona. 

Proto stěžovatelé žádají Soud, aby v souladu s článkem 31 a článkem 41, bod 5 Jednacího řádu Soudu projednal revokaci přípustnosti již podaných stížností na rozhodnutí ústavního soudu a kriminalizaci vedoucího výzkumu za konfiskace výzkumnické farmy Cannabis v Ospělově v letech 2009 - 2012 (viz níže H, bod 44), které jsou Soudem archivovány do 6.února 2015 a žádají Soud, aby o těchto stížnostech Soud rozhodl společně s touto stížností a své předchozí rozhodnutí změnil.

Informace o řízení před jinými mezinárodními orgány

Evropská komise (likvidace výzkumu  Konopí je lék v letech 2009 -2012) č.j. CHAP (2012) 00282, rozhodnutí 8.7.2013

Evropské komisi bylo doloženo hrubé porušení práva Evropské unie ve věci zákazu položení předběžné otázky SDEU při důkazech o porušení Směrnice 98/34/ES nenotifikací novelizací technických ustanovení zákona o návykových látkách ve vztahu ke Cannabis jako obchodovatelnému produktu (nejen) v rámci EU. Evropská komise po roce šetření nejprve 21.2.2013 mylně rozhodla, že zákon o návykových látkách nemusí být vůbec notifikován dle povinnosti směrnice 98/34/ES, a to se stejnou argumentací jako ministerstvo zdravotnictví do roku 2012, totiž že zákon byl přijat před vstupem do EU. Ovšem novelizace platná od 20.5.2004 týkající se § 29 (pěstování Cannabis bez povolení) a novelizace od 29.4.2009 týkající se § 8 (zacházení a distribuce Cannabis s povolením) a 1.4.2013 týkající se § 5,odst 5 (zpracování a distribuce Cannabis bez povolení) nebyly notifikovány v souladu s právem EU. V závěrečném rozhodnutí toto sice EK uznala a potvrdila, že ČR zákon notifikovala až v roce 2012 (s právní účinností od 1.1.2014), jenže ani tato notifikace není platná, protože text zaslaný do Bruselu k notifikaci se zcela zásadně a právě v technických ustanoveních liší od zákona schváleného (č. 273/2013 Sb.) parlamentem, což je v hrubém rozporu s čl. 8 Směrnice 98/34/ES. Přestože Evropská komise věděla, že ČR stěžovateli upírá právo řízení u Soudního dvora EU a přestože byly doloženy spáchané zločiny proti lidskosti páchané ČR, Evropská komise dne 8.7.2013 rozhodla věc nepředat šetřit SDEU.

Dodatečné připomínky
V případě potřeby stížnost konzultovat ve francouzském jazyce, kontaktujte prosím evropského právníka a člena správní rady AK Diag Human Cannabis Thomase Müllera, tel: 00420602962246, v případě potřeby medicínských konzultací se prosím obracejte na lékaře a členy správní rady odborné společnosti Konopí je lék Aleše Skřivánka, tel: 00 420602740985 a Irinu Hubeňákovou, tel: 00420723880838, další odborné kontakty dodáme obratem.


Dne 26.6.2014

Reakce České republikyEvropský soud pro lidská práva

Upozornění prezidentu Evropského soudu pro lidská práva na justiční korupci soudce ESLP E.Kürise ve věci Cannabis, které bylo určeno také ministryni spravedlnosti České republiky bylo zasláno nejprve emailem 22.7.2014 v češtině, následně 26.7. 2014 emailem a poštou v angličtině: http://cannabiseuropeancourtofhumanrights.blogspot.cz/

Reakce České republiky

Od: Schorm Vít JUDr. <VSchorm@msp.justice.cz>
Datum: 30. července 2014 18:19
Předmět: Vaše podání adresované mimo jiné ministryni spravedlnosti
Komu: "dusan.dvorak@konopijelek.cz" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>

Vážený pane,
ministryně spravedlnosti obdržela Vaše podání doručené dne 22. července 2014, zapsané v naší evidenci pod č. j. MSP-5/2014-KVZ-SP/2 , avšak primárně adresované předsedovi Evropského soudu pro lidská práva. 
 Dovolte mi, abych Vás vyrozuměl, že do dané záležitosti týkající se stížností podaných k uvedenému soudu nemůže Ministerstvo spravedlnosti žádným způsobem zasahovat, neboť Evropský soud pro lidská práva je nezávislý orgán, a to především na smluvních státech Evropské úmluvy o lidských právech. Další postup ohledně Vašeho podání závisí čistě na něm. Ministerstvo spravedlnosti nadto nemá důvod se věcí zabývat ani jiným způsobem, neboť žádná ze stížností, které ve svém podání zmiňujete, nebyla žalované České republice oznámena; všechny byly, jak se zdá, odmítnuty pro nesplnění podmínek přijatelnosti a tato konečná rozhodnutí nám nepřísluší komentovat. 
Věřím, že tuto zprávu přijmete s pochopením a nebudete nadále po České republice, žalované v těchto stížnostech, požadovat nějaké kroky za situace, kdy není k žádným krokům oprávněna.
 S pozdravem
JUDr. Vít A. Schorm
vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16, CZ – 128 10  PRAHA
pracoviště Na Děkance 3, PRAHA
tel.: +420 221 997 442
fax: +420 221 997 445
e-mail: kvz@msp.justice.cz
web: www.justice.cz

Reakce adresovaná ministryni spravedlnosti

Vážená paní ministryně


http://helena-valkova.blogspot.cz

Obdržel jsem níže uvedené sdělení pana vládního zmocněnce JUDr. Víta Schorma, děkuji. 
Sdělte mi prosím termín srpnové schůzky.
Není přece možné zavírat oči před tak okatou justiční korupcí, která sahá až k Evropskému soudu pro lidská práva, když jsme doložili důkazy porušení čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech a dalších čl. Úmluvy a jak je doloženo v stížnosti na porušení práva Společenství pro Evropskou komisi zde http://cannabis-is-the-cure.blogspot.cz/,  škody jsou v řádech miliard Euro, což je však to poslední, co je na věci podstatné. Jsme přece kulturní země, ne barbaři!
Pokud stížnosti - bez jakéhokoliv zdůvodnění namítaných porušení závazků ČR - zamítne 4x Ústavní soud a totéž učiní ESLP a stížnosti splnily všechny požadovaná kriteria a formální náležitosti, pak zřejmě něco není v pořádku.
Podmínky vládě jsme zveřejnili na titulní straně www.konopijelek.cz

Téma schůzky je jen a jen justice a SZ - věc je řešitelná i bez změny legislativy, návrh jsme podali (opět bez jakéhokoliv zájmu a reakce) všem předsedům parlamentních stran již 17.listopadu 2013 a je doložen zde http://konopi2014.blogspot.cz/ a jde aplikovat i v urgentním režimu, který bych raději projednal osobně a pokud tak svolíte, i za přítomnosti mých kolegů.
Děkuji Vám předem za Vaše vyjádření

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu
Dušan Dvořák, MMCA

PS. Věc týkající se pouze výzkumu Konopí je lék je řešitelná i z pozice MSp podáním podnětu NS ČR pro porušení zákona (žádáno cca 100 občany a nevládními organizacemi již v roce 2012, letos opětovně s novými důkazy!) vůči Dušanu Dvořákovi v kauzách řešených vždy stejnou soudkyní Mgr. Ilonou Otrubovou u OS v Prostějově pod. sp. zn. 2 T 104/2010,  2 Nt1257/2013,  0Nt 820/2011
Nechci polemizovat s panem zmocněncem, jen si myslím, že ČR by měla vždy trvat na tom, aby jakákoliv soudní instituce své rozhodnutí řádně zdůvodnila a rozhodnutí učinila na základě důkazů, ESLP rovněž finančně podporujeme a je dobré, aby tento soud dával nejen ČR reflexi, vždyť Úmluva je hlavním pramenem civilizovaného práva a naší ústavy


Text upozornění prezidentu Evropského soudu pro lidská práva

Prezident Evropského soudu
pro lidská práva ve Štrasburku
Dean Spielmann
Ministryně spravedlnosti
České  republiky a poslankyně
Helena Válková
Velvyslanec ČR při Radě Evropy
Tomáš Boček
  
Věc: Upozornění prezidentu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen Soud) na korupční jednání soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku E. Kürise ve věci Cannabis a prosazení 3 níže uvedených požadavků. Žádost prezidentovi Soudu, ministryni spravedlnosti ČR a velvyslanci ČR při Radě Evropy o podporu při prosazení aplikace revokace níže uvedených rozhodnutí Soudu dle čl. 31 a článku 41, bod 5 Jednacího řádu Soudu a prosazení čl. 39 Jednacího řádu soudu. 

Vážený pane prezidente, vážená paní ministryně, vážený pane velvyslanče. 

Před měsícem podal Soudu pan velvyslanec Tomáš Boček pod č.j. 1128/2014 stížnost právního zástupce právnických a fyzických osob podílejících se na mezinárodním výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) na jednání soudce E. Kürise, který dne 6.2.2014 bez řádného zdůvodnění s pouhým odkazem na čl. 34 a 35 Jednacího řádu Soudu zamítl rok a půl projednávanou právní přípustnost stížnosti č.j. 66981/12 s doložením spáchaných zločinů protilidskosti, nezákonného zákazu projednání věci u Soudního dvora EU a řady dalších porušení Úmluvy o lidských právech Českou republikou. Stížnost  napadala rozhodnutí Ústavního soudu České republiky č.j. II. ÚS 664/12, viz http://nalus.usoud.cz/ Stížnost Soudu je uvedena na http://echr-coe-int.blogspot.cz/ jako první stížnost. 

Dále samosoudce E. Küris v rozporu s doporučením stěžovateli Soudu ze dne 9.1.2013 pod č.j. 1311/13 s týmž odkazem na čl. 34 a 35 Jednacího řádu Soudu pod č.j. 79490/13 dne 6.2.2014 bez zdůvodnění zamítl Soudem čtvrt roku projednávanou právní přípustnost dvou dalších napadených rozhodnutí Ústavního soudu ČR IV.ÚS 4859/12 a II. ÚS 1311/13. 

Dále dne 3.7.2014 pod č.j. 47921/14 i přes doložení důkazů o hrubém porušení čl. 2 a 3 a řady dalších čl. Úmluvy o lidských právech Českou republikou ve všech předchozích výše uvedených stížnostech zamítl aplikovat čl. 39 (předběžné opatření) k projednání čtvrtého napadeného rozhodnutí Ústavního soudu II.ÚS 289/14 a současně napadeného rozhodnutí Trestního senátu Nejvyššího soudu České republiky č.j. Tpjn 301/2013, viz http://cannainsider.eu/, který v době legality pěstování Cannabis bez hlášení úřadům dle § 29 zákona o návykových látkách (do 100 m2/osobu) a letité ignorance policie, státních zastupitelství a soudů měřit obsah léčivé látky THC v Cannabis v souladu se zákonem o návykových látkách anebo alespoň právně závaznou evropskou metodikou, čímž policie navyšuje obsah THC až 100 násobně a kriminalizuje občany a při vědomí, že policie dodnes nemá žádnou právně závaznou metodiku k měření obsahu THC v Cannabis (porušení čl. 39 Listiny) dne 13.3. 2014 rozhodl, že držení 10 gr. Cannabis flos je trestným činem. Soudu bylo opětovně doloženo, že se Česká republika chystá výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure) napadnout a spáchat další zločiny proti lidskosti. Soudu bylo doloženo, že do této závažné trestné činnosti s vědomím porušování mezinárodních závazků i zákonů České republiky jsou zapojeni jak policejní prezidenti, soudci všech stupňů soudního systému, tak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, viz důkazy na http://pavel-zeman.blogspot.cz/
Soudu přitom bylo rovněž doloženo, že všechna státní zastupitelství zakazují prošetřit spáchané zločiny proti lidskosti a až 90% úbytek váhy zkonfiskovaného Cannabis (nejen) z výzkumnické farmy v Ospělově a rovněž tak nejvyšší státní zastupitelství odmítá nařídit policii aplikovat § 12,odst 2, 28 a 31, odst 1 trestního zákoníku a prosadit zavést registraci pěstitelů Cannabis do 100m2/osobu alespoň u obecních úřadů. 

Dne 21.7.2014 obdržel právní zástupce napadeného rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ve věci Growshop versus Česká republika č.j. III. ÚS 934/13 a rovněž napadeného rozhodnutí Trestního senátu Nejvyššího soudu České republiky č.j. Tpjn 301/2013, rozhodnutí samosoudce E.Kürise ze dne 9.7.2014, který opět pouze s obecným poukazem na čl. 34 a 35 zamítl právní přípustnost uvedené stížnosti vedené pod č.j. 41264/14, v níž bylo na důkazech doloženo, že ústavní soud své rozhodnutí o údajném šíření toxikomanie stěžovatelem pomocí v growshopu dostupné literatury, poradenstvím a prodejem semen Cannabis neopřel o žádný důkaz a dokazovaní škodlivosti jednání, soudci ústavního soudu nebyli v nálezu vůbec jednotní, osobní, rodinný a sociální život stěžovatele byl zcela zdevastován a byla mu způsobena škoda přes 1 mil. Kč a žije v hmotné nouzi, aniž způsobil komukoliv jakoukoliv škodu, právě naopak, choval se přesně v intencích důvodové zprávy k paragrafu šíření toxikomanie a zamezoval prevenci škod (harm reduction), stejně jako měl ze zákona povinnost řádně a pravdivě informovat zákazníky growshopu. 

Vážený pane prezidente, vážená paní ministryně, vážený pane velvyslanče

Je zákonnou povinností soudů své rozhodnutí řádně zdůvodnit, zvláště, když se občané domáhají zákonného řešení u poslední soudní instance jako je Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, když jejich oprávněná práva vlastní stát porušil a jednal proti občanům jako organizovaná zločinecká skupina.  

Jako adiktolog si velice dobře uvědomuji citlivost tématu Cannabis, není však možné zavírat oči před spáchanými zločiny proti lidskosti státními orgány a enormní justiční korupcí v dané věci páchanou nejen v České republice, ale jak vidno výše, i Evropským soudem pro lidská práva. Odkazuji Vás proto ve stručnosti na bod 2 stížnosti č.j. 47921/2014 uvedený na http://cannainsider.eu/. Daná stížnost je, jak bylo sděleno po zákazu aplikace čl. 39 dne 16.7.2014, stále v řízení u Soudu (byly k ní výjimečně zaslány štítky s kódem č.j.) a dosud nebyla jako předchozí stížnosti zamítnuta jako nepřípustná, když je stejně jako výše uvedené stížnosti právně přípustná. 

Žádám Vás laskavě, abyste dle své kompetence a možností podpořil/-li
1)     Kárné řízení se soudcem E.Kürisem  
2)     Aplikaci revokace všech výše uvedených napadených rozhodnutí Soudu
3)   Projednání stížnosti č.j. 47921/2014 dle čl. 39 Jednacího řádu Soudu, neboť bylo nejen lékaři a soudními znalci doloženo porušení čl. 2 a 3 Úmluvy lidských právech Českou republikou a zájem ČR páchat zločiny proti lidskosti nadále

V případě, že Vaše rozhodnutí neobdržím do 14 dnů, budeme věc týkající se zkorumpovaného soudce E.Kürise řešit s Interpolem a patřičně medializovat nejen v češtině a s ohledem na vložené investice (nejen) Evropanů a EU, podáme rovněž podnět policejnímu orgánu OLAF. 

Očekávám, že Česká republika urychleně přijme naše oprávněné požadavky uvedené na http://www.konopijelek.cz/, neboť ČR do 1.4.2013 povolovala bez jakéhokoliv schválení úřadů získávání, zpracování a distribuci Cannabis bez omezení množství obsahu THC k účelům pokusnickým a průmyslovým (viz nenotifikovaná změna §5, odst 5 zákona o návykových látkách a od téhož dne občanům zakázané jiné produkty Cannabis než je Cannabis flos a zákaz tolik potřebného výzkumu léčivých látek v Cannabis dle § 24 b zákona o návykových látkách dle nenotifikovaného zákona č.50/2013 Sb. nazvaného orwellovsky jako zákon konopí do lékáren). Jak je Soudu ze stížnosti č.j. 47921/2014 známo, tendr ČR z května t.r. je určen pouze 100 bohatých občanů ČR, spíše však je určen pro ty, kteří mají rádi omámení, neboť ČR je v tendru žádáno vykupovat pouze na THC vysoce potentní (19%) avšak na hlavní léčivý kanabinoid CBD minimálně potentní Cannabis flos, takže léčebné účinky Cannabis jsou ČR vědomě mimalizovány.  

Děkuji za Váš zájem.
S úctou a očekáváním Vašeho rozhodnutí

Dušan Dvořák, vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)
Dušan Dvořák je předsedou správní rady mezinárodní nevládní organizace AK Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232, která je jako člen mezinárodní asociace Open Royal Academy ze dne 6.1.2014 právním zástupcem právnických a fyzických osob podílejících se na mezinárodním výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure). Dušan Dvořák, je rovněž právním zástupcem stěžovatele v řízení u Evropského soudu pro lidská práva ve věci Growshop versus Česká republika.

Doložme vztažné rozsudky Soudního dvora Evropské unie

1.     Rozsudek C‑137/09 (Josemans) zakazující kriminalizovat výzkum a terapeutické využití Cannabis (bod 36 rozsudku)

2.     Rozsudek C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS) zákaz monopolu odrůdové banky s registrovanými odrůdami rostlin (SDEU povolil obchodovat, pěstovat a šlechtit necertifikované, křížené a původní odrůdy rostlin)

3.     Rozsudky k nevymahatelnosti nenotifikovaných technických ustanovení dle povinnosti Směrnice 98/34/ES: C -194/ 94 (CIA Security Internatinoinal SA vs. Signalson SA, Securitel SPRL) a C-390/99 (Canal Satélite Digital), Soudní dvůr EU nenotifikaci směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních věcech jako je C‑267/03 (Lindberg) nebo C-20/05 (Schwibbert).

Doložme vztažné judikáty Nejvyššího a nálezy Ústavního soudu ČR

1.     Domovní pohlídka a konfiskace majetku (např. pár vzorků z vrcholíku Cannabis) včetně majetků z nebytových prostor musí být předem schválena soudem: Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09 z 8. června 2010

2.     Pěstování a zpracování Cannabis k alternativní léčbě sebe a druhého není trestný čin: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 a právní rozklad - Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008

3.     Pěstování Cannabis (nad 0,3% THC) není výroba drog: Usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 687/2006 z 21. června 2006 a Nález Ústavního soudu II. ÚS 254/08 z  18. listopadu 2008

4.     Povinnost soudu položit předběžnou otázku SDEU: Článek 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (viz nález ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30)

ČLÁNEK 34 (splněno vždy ve všech uvedených stížnostech)
Individuální stížnosti
Soud může přijímat stížnosti každé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny osob považujících se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a jejími protokoly jednou z Vysokých smluvních stran. Vysoké smluvní strany se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva.
ČLÁNEK 35  (splněno vždy ve všech uvedených stížnostech)
Podmínky přijatelnosti
1.
Soud může posuzovat věc až po vyčerpání všech vnitrostátních právních prostředků nápravy podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné vnitrostátní rozhodnutí.
2.
Soud nebude posuzovat žádnou individuální stížnost předloženou podle článku 34, která je
a) anonymní nebo
b) v podstatě stejná jako stížnost již předtím Soudem projednávaná anebo již předložená jiné mezinárodní vyšetřovací nebo smírčí instanci a pokud neobsahuje žádné nové důležité informace.
3.
Soud prohlásí za nepřijatelnou každou individuální stížnost předloženou podle článku 34, pokud se domnívá, že:
a) je neslučitelná s ustanoveními Úmluvy nebo jejích Protokolů, zjevně neopodstatněná nebo zneužívající právo na stížnost; nebo
b) stěžovatel neutrpěl podstatnou újmu, ledaže dodržování lidských práv zaručených v Úmluvě a v jejích Protokolech vyžaduje přezkoumání stížnosti, přičemž z tohoto důvodu nemůže být odmítnut žádný případ, který nebyl řádně posouzen vnitrostátním soudem.
4.
Soud odmítne každou stížnost, kterou považuje za nepřijatelnou podle tohoto článku. Může tak učinit v jakékoli fázi řízení.


President of The European Court of Human Rights in Strasbourg
Dean Spielmann

&
Minister of Justice of the Czech republic
and Member of Parliament
Helena Válková

&
Ambassador of the Czech republic in the European Council
Tomáš Boček


Subject: Notice to the President of The European Court of Human Rights (Court in following) of the corruption of the judge of The European Court of Human Rights in Strasbourg E. Küris in the case of Cannabis and enforcement of the 3 following requirements. Request directed to the Judge of the Court, to Minister of Justice of the Czech republic and to the Ambassador of the Czech republic in the European Council about the support in the case of enforcement of application of the revocation in the decisions of the Court following according to the articles numbers 31 and 41, point 5 of the rules of Procedure of the Court and the enforcement of the article 39 of the rules of Procedure of the Court.
Dear Mr. President, dear Ms. Minister, dear Mr. Ambassador.
                                                            
Before one month there was a complaint number 1128/2014 from the lawyer of the individual and artificial persons who have been participating in the international research „Konopí je lék“ (Cannabis is The Cure) which was sent to the Court by the Ambassador Tomáš Boček. The complaint was sent  in 6th February 2014 and it was about the behaviour of the judge E. Küris, who rejected, without the explanation and with the link to the article 34 and 35 of the rules of Procedure of the Court only, the complaint number 66981/12 in which the legal admissibility had been processed one and half year.  There was a crime against humanity proved, also there was illegal prohibition of the proceeding of this case at the European Court of  Justice and many other breaks of the Convention of the Human Rights from the side of the Czech republic. The complaint didn´t agree with the decision number ÚS 664/12 of the Constitutional Court of the Czech republic , as you can find here: http://nalus.usoud.cz/. The complaint to the Court you can find here as the first one: http://echr-coe-int.blogspot.cz/.
The single judge E. Küris outside the recommendation of the complainants number 1311/13 from the 9th January 2013 which link to the articles 34 and 35 of the rules of Procedure of the Court under the number 79490/13 from the 6th February 2014 declined the legal admissibility of the two more decisions of the Constitutional Court of the Czech republic numbers IV.ÚS 4859/12 and II. ÚS 1311/13 without the explanation.
In the 3th July2014, under the number 47921/14, he declined to apply the article 39 (precaution) nevertheless it was proved that the articles 2 and 3 (and many others) of the Convention of the Human Rights were broken by the Czech republic in all the listed complaints, in the process of the fourth opposed decision of the Constitutional Court number II.ÚS 289/14 and at the same time opposed decision of the criminal Appeal of the High Court of the Czech republic number Tpjn 301/2013, as you can find here http://cannainsider.eu/, which was sent in the times of legality of the Cannabis growing without the permission from the office according to the § 29 of the law of addictive drugs (until 100 m2/person). Also there is long-standing ignoration of the Police, prosecutor´s office and the courts to measure the ammount of THC in Cannabis according to the law about the addictive drugs or at least according to the legally binding European methodology, which leads to increasing of the ammout of THC 100 times by the Police, so  the citizens are criminalized. With the knowledge that Police doesn´t have any methodology of measuring THC in Cannabis which would be proved by law until now (the article 39 of the Convention breaking) in 13th March 2014 the judge decided, that it is the crime to own 10 grams of Cannabis flos. It was repeatedly proved to the Court, that the Czech republic would like to destroy the research of Konopí je lék (Cannabis is The Cure) and it wants to commit a crime againt humanity again. It was proved to the Court, that also the Police presidents, the judges of different Courts of the judge systém, and also attorney Pavel Zeman were included into this serious crime, with the knowledge of abusing the international obligations and the law of the Czech republic, as it can be proved here:http://pavel-zeman.blogspot.cz/
It was proved to the Court, that all the prosecutor´s offices forbid to investigate these crimes against humanity and also up to 90% weight loss of the Cannabis confiscated (not only) from the research farm in Ospělov and also highest prosecutor´s  office refused to command the Police to apply § 12, subsection 2, 28 and 31, article 1 of the Criminal Code to enforce the registration of the Cannabis growers up to 100m2/person at least at the local authority. 
In the 21st July 2014 the lawyer of the decision opposed from the Constitutional Court of the Czech republic in the case of Cannabis versus Czech republic number  III. ÚS 934/13 and also of the opposed decision of the criminal senate of the High Court of the Czech republic number Tpjn 301/2013, got the decision of the single judge E.Küris from the date 9th July.2014, which has been again the general demonstration of the article 34 and 35 only. The judge declined legal admissibility of the listed complaint under the number 41264/14, in which there was proved, that the Constitutional Court didn´t have any evidence about the alleged spread of drug addiction by the complainant with the usage of the literature which can be found in Growshop, about the  advices and the seeds of Cannabis selling, there was no proof of the harmful effects, the judges didn´t have the same opinion, personal, family and social life of the complainant was devastated totally and there was material damage bigger than 1 million Czech crowns. The coplainants has been living in material poverty, even though he didn´t make any harms to anyone, as it is opposite and he behaved in the intention of the explanatory memorandum in the paragrapg of the spread of drug addiction and he used the principles of harm reduction, as well as he was forced by the law to inform the customers of the growshop properly. 
Dear Mr. President, dear Ms. Minister, dear Mr. Ambassador.
It is the legal obligation of the courts to justify their decision properly, especially when the citizens ask the highest Court possible, as the European Court of Human Rights in Strasbourg is, for the solution coming out from the law, when their rights were broken by their own state, which acted against the citizens as it would be organized criminal group. 
As an addictologist I know very well Cannabis is very sensitive topic, even though it is not possible to close the eyes to not see the crimes against humanity made by the legal authorities and to not see enormous justice corruption made (not only) in the Czech republic in this case, but as you can see above, also by European Court of Human Rights. Because of that I would like to link you to the point 2 of the complaint number 47921/2014 which can be found here: http://cannainsider.eu/. This complaint is, as it was informed after the prohibition of the application of the article 39 in the 16th July 2014, in the proceeding of the Court (there were labels with the code number  47921/2014 extraordinarily sent ) and until now there was no previous complaint declined as it would be admissible, when it is legally permissible as the complaints listed above. 
I would like to ask you kindly to support – according to your competition:
1) disciplinary proceeding with the single judge E.Küris
2) the application of the revocation of the all decisions of the Court listed above
3) Proceeding of the complaint number 47921/2014 according to the article 39 of the rules of procedure of the Court, because it was proved by the doctors and the expert witnesses that there was article 2 and 3 of the Convention of the Human Rights breaking by the Czech republic and the Czech republic wants to make the crimes against humanity repeatedly. 
In the case I will not get your decision during 14 days, we will také the case of the corrupted single judge E.Küris to the Interpol and we will appropriately medialize this case not only in Czech language, considering the investment of (not only) the Europeans and European union, we will also give a stimulus to the Police organ OLAF.
I expect, that Czech republic will be fast in adoption of our justifiable requirements which can be found here: http://www.konopijelek.cz/, because the Czech republic allowed getting, proceeding and distribution of Cannabis without the limitation of the THC ammount without any permission from the offices until the 1st April 2013, as it was for the research and industrial purposes (as it is written in the not-notificated change of §5, article 5 of the law about addictive drugs and from the same date other products of Cannabis than the Cannabis flos forbiden to the citizens and also the prohibition of the really needed research of the healing content in Cannabis according to the § 24 b of the law about addictive drugs and according to the not-notificated law number 50/2013 Sb. which is named after Orwell as the law „Konopí do lékáren“ (Cannabis to the pharmacies). As it is known by the Court from the complaint number 47921/2014, tender of the Czech republic from the May of the same year was directed to the 100 rich people of Czech republic, but it is more set for the people who like enchanment, because the Czech republic stated the tender for the high percentage of THC (19%), but the main healing cannabinoid  CBD can be found in the minimal potent Cannabis flos, so the healing effects of Cannabis are minimalized knowingly.
Thanks a ot for your attention.
With the respect and expectation of your decision
Dušan Dvořák, the director of the research Konopí je lék (Cannabis is The Cure)
Dušan Dvořák is the chairman of the board of the international non-profit organisation AK Diag Human Cannabis, IN: 266 70 232, which is the member of international association Open Royal Academy, which is from the date 6th January 2014 stated as a lawyer of the individual and artificial persons in the international research Konopí je lék (Cannabis is The Cure) included . Dušan Dvořák is also the solicitor of the complainant in the process held at the European Court of Human Rights in the case of Growshop versus the Czech republic.